Lékařské fakulty, medicína: Cvičné úlohy z biologie

Biologie

1. Do genetické poradny přišli zdraví budoucí rodiče, kteří oba věděli, že jsou přenašeči cystické fibrózy, autozomálně přenášeného, recesivního genetického onemocnění. Předpokládejme, že recesivní homozygot bude vždy nemocný. Ptali se, s jakou pravděpodobností bude jejich potomek trpět cystickou fibrózou. Jaké odpovědi se jim dostalo?

2. Proč nemohou být viry považovány za "pravé organismy"?

3. Pacientovi byl opakovaně naměřen krevní tlak 80 / 60 mm Hg. Které opatření mu s ohledem na tlak mimo jiné navrhne jeho praktický lékař?

4. Vyberte proces, na kterém se nepodílejí bakterie.

5. Kterou sloučeninu můžeme považovat za makroergní?

6. Které kosti kloubně spojuje klíční kost?

7. Co je výsledkem transkripce?

8. K čemu slouží dřeň sleziny?

9. V játrech se uskutečňují níže uvedené děje s výjimkou jednoho. Jedná se o:

10. Na uvedeném obrázku se nachází trávicí soustava, přičemž některé z jejích částí jsou označeny čísly. Který z následujících orgánů označených číslem produkuje kyselinu chlorovodíkovou?

11. Které tvrzení o hlavových (mozkových) nervech není platné?

12. Jestliže zahřejeme dvouřetězcovou molekulu DNA, dojde k porušení vodíkových můstků mezi bázemi a jednotlivé komplementární řetězce molekuly DNA se oddělí (denaturace). Bylo zjištěno, že při postupném zahřívání nejdříve denaturují oblasti DNA bohaté na adenin a thymin, později úseky bohaté na guanin a cytosin, které se vyskytují např. v genech kódujících histony. Které z následujících tvrzení tento jev vysvětluje?

13. Jako jaký typ metabolismu lze charakterizovat mléčné kvašení?

14. Má-li matka krevní skupinu A a dítě B, jakou/jaké krevní skupiny můžeme u otce vyloučit?