späť na prehľad testov

Test Všeobecné študijné předpoklady na VŠ

V každom z nasledujúcich textov sú dve prázdne miesta, ktoré znamenajú, že vo vete bolo niečo vynechané. Vyberte z ponúknutých možností dvojicu slov, ktoré sa významovo a štylisticky najlepšie hodia do textu ako celku.

1. Formulácia nariadenia o čipovaní je síce ______, napriek tomu šéfovia veterinárnych správ členských krajín EÚ rozhodli minulý týždeň v Bruseli pre istotu vydať ______ o jednotnom výklade.

2. Že by merania mohli byť vo väčšej miere ______ chybou, je podľa vedcov možné iba ______.

3. Oproti predošlým ______ výsledky súčasných výskumov ukazujú, že podobne ako u žien aj plodnosť mužov po 40. roku veku klesá, aj keď nie tak ______ ako u ich partneriek.

V každom z nasledujúcich textov je práve jedna časť, ktorá svojím znením do neho nezapadá. Pri každej z úloh zvoľte možnosť, ktorá obsahuje práve tú časť textu, ktorá nie je v súlade s jeho celkovým znením.

4. Moravskí archeológovia riešia pozoruhodnú hádanku. V lese blízko Moravského Krumlova objavili hrniec z obdobia 2000 rokov pred Kristom. A to na mieste, kde by ho čakal málokto - v šachte omnoho staršej pravekej bane, ktorá by podľa vedcov už nemala byť v tých rokoch potrebná. Zaujímavé teda nie je, že by bol vek hrnca príliš nízky, ale naopak - príliš vysoký. Hrniec pochádza z doby bronzovej a svedčí o tom, že baňa sa vtedy stále využívala, hoci sa v nej ťažila hornina na výrobu nástrojov, ktoré sa používali o niekoľko tisícročí skôr.

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?

5. V poslednej dobe som mal niekoľko žiadostí o stretnutie od ľudí, ktorí sa ma snažili presvedčiť o tom, že očkovanie by malo byť nepovinné. Pozitíva očkovania sú pritom nespochybniteľné, alebo ste poznali niekoho, kto umrel napríklad na záškrt či tetanus? Dnes už sme tak zvyknutí, že sa na takéto choroby neumiera, že si ten luxus ani neuvedomujeme. Bez toho, aby som chcel spochybniť právo ľudí samostatne sa rozhodovať, v otázke očkovania predsa len výrazne prevažuje záujem spoločnosti. Myslím si preto, že by sme mali klásť väčší dôraz na slobodné rozhodovanie jednotlivcov a povinnosť očkovania zrušiť. Áno, môže byť vedená diskusia, či očkovať proti tej či onej chorobe a v akom veku, ale tú diskusiu by mali viesť lekári, nie aktivisti a laici.

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?

Každá z nasledujúcich úloh je založená na krátkom texte. Všetky úlohy riešte iba na základe informácií uvedených v texte či z neho vyplývajúcich.

6. Hoci pohorie Hindúkuš patrí k najnádhernejším súčastiam Himalájskej sústavy, jeho poloha ho zatiaľ trochu odsúva na okraj záujmu alpinistov a cestovateľov. Najvyšší vrchol samotného Hindúkuša - Tirič-Mir - sa týči do výšky 7 708 m a má povesť jedného z najnebezpečnejších horolezeckých terénov na svete.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu?

I. Himalájska sústava je veľmi rozsiahla a nie celkom prebádaná oblasť.

II. Hindúkuš je pre svoju náročnosť vyhľadávaný len skúsenými horolezcami.

III. Skutočná návštevnosť Hindúkuša nezodpovedá kráse tejto lokality.

7. Egyptský panovník Achnaton, pôvodným menom Amenhotep IV. a syn Amenhotepa III., urobil radikálnu náboženskú reformu: zakázal kult boha Amona a zabavil jeho veľký majetok. Z neho nechal postaviť nové hlavné mesto Achetaton. Rovnaký osud stretol o niekoľko rokov neskôr aj ďalších bohov egyptského panteónu a jediným oficiálne uznávaným bohom krajiny sa stal Aton. Súdi sa zároveň, že po smrti Amenhotepa III. a následnom presídlení Achnatona do Achetatonu začalo Amonove kňazstvo usilovať o vlastnú nadvládu nad Horným Egyptom.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?

8. Časť ľudskej mysle v období zlého psychického stavu či bolesti vytvára spomienky z okamihu bolesti či zlého psychického stavu. Tieto spomienky potom ovplyvňujú, vo chvíľach k nim nejakým spôsobom viazaných, myslenie a psychiku človeka, a to môže byť príčinou určitých chorôb.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu?

I. Niektoré choroby môžu mať príčinu v spomienkach na okamihy bolesti.

II. V období zlého psychického stavu či bolesti ľudia používajú len časť svojej mysle.

III. Myslenie môže byť v určitých okamihoch ovplyvnené spomienkami na okamihy bolesti či zlého psychického stavu.

9. Doba dozvuku je definovaná ako doba potrebná na to, aby v uzavretom priestore po ukončení pôsobenia zdroja zvuku samovoľne klesla priemerná hodnota akustickej energie na milióntinu pôvodnej hodnoty.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu?

I. Ak neklesne hodnota akustickej energie na milióntinu pôvodnej hodnoty, nie je možné pôsobenie zdroja zvuku ukončiť.

II. Celkové množstvo akustickej energie v uzavretom priestore sa vyjadruje hodnotou doby dozvuku.

III. Priemerná hodnota akustickej energie v uzavretom priestore je nepriamo úmerná dobe dozvuku.

Nie je povolené používať kalkulačky. Ak nie je uvedené inak, všetky použité čísla sú reálne a zapísané v desiatkovej sústave. Ak úloha obsahuje premennú, je potrebné pre riešenie zvážiť všetky jej prípustné hodnoty.

10. Vo výťahu išli štyria ľudia, ktorých celková hmotnosť bola 260 kg. Potom, čo jeden z nich vystúpil, sa priemerná hmotnosť pripadajúca na každého zvyšného cestujúceho vo výťahu zvýšila o 5 kg. Aká bola hmotnosť cestujúceho, ktorý z výťahu vystúpil?

11. Pre čísla x, y, z platí:

4x = 2y = z = 2

Akú hodnotu má súčet x + y + z?

12. Štyri rovnako drahé vrecká cukríkov stoja dohromady práve toľko ako päť rovnako drahých balíčkov sušienok. Pokiaľ vrecko týchto cukríkov stojí 12,50 korún, o koľko korún je drahšie ako balíček sušienok?

13. Je daný nasledujúci vzťah:

3(a + b) - 2(______) = a - b - 2

Ktorá z nasledujúcich častí výrazu patrí na miesto označené čiarou, aby vznikla platná rovnosť?

V nasledujúcich úlohách porovnajte hodnoty výrazov vľavo a vpravo a zvoľte odpoveď. Informácie týkajúce sa jedného alebo oboch výrazov sú vždy uvedené nad oboma výrazmi.

14.

12 · 72 · 426 · 48 · 18 · 7

15.

počet minút v deviatich a pol trinástinách dňapočet sekúnd v deviatich a pol trinástinách hodiny

Porovnanie s ostatnými a šance na prijatie sú prístupné registrovaným užívateľom. Prosím vyplňte e-mail a ihneď vám pošleme odkaz na detailnejšie vyhodnotenie.