zpět na přehled fakult

STU v Bratislave, Fakulta architektúry

Podmienkou pre prijatie na štúdium v odboroch Architektúra a urbanizmus, Dizajn, Krajinná a záhradná architektúra je úspešné absolvovanie testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzie testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a talentové skúšky.

Test VŠP tvorí v celkovom bodovom hodnotení prijímacieho konania 20%.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky bc. obory

8. 12. 2018

1. 2. 2019

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

1. 2. 2019
OSP

1. 2. 2019
VŠP

 

Webové stránky fakulty

http://www.fa.stuba.sk/sk/uchadzaci/prijimacie-konanie-na-akademicky-rok-20182019.html?page_id=6481

Předání výsledku fakultě