zpět na přehled fakult

MU v Brně, Přírodovědecká fakulta

Můžete požádat o prominutí přijímací zkoušky na základě výsledků z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verze Všeobecné študijné predpoklady (VŠP). Žádosti může být vyhověno při dosažení percentilu 80 a více. Zohledněny budou termíny konané v prosinci 2021, v únoru 2022 a v březnu 2022.

Písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky je nutné zaslat nejpozději do 28. 2. 2022.

Podrobné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou uvedeny na webových stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Matematika

Fyzika

Fyzika - nanotechnologie

Matematická biologie a biomedicína

Chemie

Chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování

Biochemie

Experimentální biologie

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Geologie

Aplikovaná a environmentální geologie

Geografie a kartografie

Antropologie

Životní prostředí a zdraví

Ekologická a evoluční biologie

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě