zpět na přehled fakult

EU v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení uchádzači o štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky, ktorí absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj test z cudzieho jazyka. Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Hospodárska informatika (Hospodárska informatika)

Manažérske rozhodovanie (Kvantitatívne metódy v ekonómii)

Účtovníctvo (Účtovníctvo)

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk
nebo Německý jazyk

Nejbližší termín zkoušek

8. 12. 2018
OSP

8. 12. 2018
VŠP

30. 3. 2019
AJ

30. 3. 2019
NJ

 

Webové stránky fakulty

http://fhi.euba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie

Předání výsledku fakultě