zpět na přehled fakult

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Uchazečům o studium v bakalářských studijních oborech bude prominuta přijímací zkouška, pokud se v testu Matematika (MAT) umístí mezi 50 % nejlepšími. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeč fakultu včas písemně požádat.
Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Matematika

Webové stránky fakulty

http://www.fme.vutbr.cz

Předání výsledku fakultě