zpět na přehled fakult

VUT v Brně, Fakulta architektury

Jednou z podmínek pro přijetí ke studiu je absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verze testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Bližší informace najdete na webových stránkách Fakulty architektury VUT v Brně.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Architektura

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

https://www.fa.vutbr.cz/pages/prijimacky.aspx

Předání výsledku fakultě