zpět na přehled testů

Test Obecných studijních předpokladů na VŠ

V každém z následujících textů jsou dvě prázdná místa, která značí, že ve větě bylo něco vynecháno. Vyberte dvojici slov, která se významově a stylisticky nejlépe hodí do příslušného textu.

1. Formulace nařízení o čipování je sice ______, přesto šéfové veterinárních správ členských zemí EU rozhodli minulý týden v Bruselu pro jistotu vydat ______ o jednotném výkladu.

2. Že by měření mohla být ve větší míře ______ chybou, je podle vědců možné jen ______.

3. Oproti dřívějším ______ výsledky současných výzkumů ukazují, že podobně jako u žen i plodnost mužů po 40. roku věku klesá, byť ne tak ______ jako u jejich partnerek.

V každém z následujících textů je právě jedna část, která do něj svým vyzněním nezapadá. Zvolte možnost, která obsahuje právě tu část, která není v souladu s celkovým vyzněním.

4. Moravští archeologové řeší pozoruhodnou hádanku. V lese poblíž Moravského Krumlova objevili hrnec z období 2 000 let před Kristem. A to na místě, kde by jej čekal málokdo - v šachtě mnohem staršího pravěkého dolu, který by podle vědců již neměl být v těch letech zapotřebí. Zajímavé tedy není, že by byl věk hrnce příliš nízký, ale naopak - příliš vysoký. Hrnec pochází z doby bronzové a svědčí o tom, že důl se tehdy stále využíval, ačkoliv se v něm těžila hornina k výrobě nástrojů, které se používaly o několik tisíciletí dříve.

Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním?

5. V poslední době jsem měl několik žádostí o schůzku od lidí, kteří se mě snažili přesvědčit o tom, že očkování by mělo být nepovinné. Pozitiva očkování jsou přitom nezpochybnitelná, nebo jste znali někoho, kdo umřel například na záškrt či tetanus? Dnes už jsme tak zvyklí, že se na takové nemoci neumírá, že si ten luxus ani neuvědomujeme. Aniž bych chtěl zpochybňovat právo lidí se samostatně rozhodovat, v otázce očkování přece jenom výrazně převažuje zájem společnosti. Myslím si proto, že bychom měli klást větší důraz na svobodné rozhodování jednotlivců a povinnost očkování zrušit. Ano, může být vedena diskuse, zda očkovat proti té či oné nemoci a v jakém věku, ale tu diskusi by měli vést lékaři, ne aktivisti a laici.

Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním?

Každá z následujících úloh je založena na krátkém textu. Všechny úlohy řešte pouze na základě informací uvedených v textu či z něho vyplývajících.

6. Ačkoli pohoří Hindúkuš patří k nejnádhernějším součástem Himálajské soustavy, jeho poloha ho zatím poněkud odsouvá na okraj zájmu alpinistů a cestovatelů. Nejvyšší vrchol samotného Hindúkuše - Tirič-Mir - se tyčí do výšky 7 708 m a má pověst jednoho z nejnebezpečnějších horolezeckých terénů na světě.

Které/á z následujících tvrzení vyplývá/ají z uvedeného textu?

I. Himálajská soustava je velmi rozsáhlá a ne zcela probádaná oblast.

II. Hindúkuš je kvůli své náročnosti vyhledáván jen zkušenými horolezci.

III. Skutečná návštěvnost Hindúkuše neodpovídá kráse této lokality.

7. Egyptský panovník Achnaton, původním jménem Amenhotep IV. a syn Amenhotepa III., provedl radikální náboženskou reformu: zakázal kult boha Amona a zabavil jeho velký majetek. Z něj nechal postavit nové hlavní město Achetaton. Stejný osud potkal o několik let později i další bohy egyptského panteonu a jediným oficiálně uznávaným bohem země se stal Aton. Soudí se zároveň, že po smrti Amenhotepa III. a následném přesídlení Achnatona do Achetatonu začalo Amonovo kněžstvo usilovat o vlastní nadvládu nad Horním Egyptem.

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu?

8. Část lidské mysli v období špatného psychického stavu či bolesti vytváří vzpomínky z okamžiku bolesti či špatného psychického stavu. Tyto vzpomínky pak ovlivňují, ve chvílích k nim nějakým způsobem vázaných, myšlení a psychiku člověka a to může být příčinou určitých chorob.

Které/á z následujících tvrzení vyplývá/ají z uvedeného textu?

I. Některé nemoci mohou mít příčinu ve vzpomínkách na okamžiky bolesti.

II. V obdobích špatného psychického stavu či bolesti lidé používají jen část své mysli.

III. Myšlení může být v určitých okamžicích ovlivněno vzpomínkami na okamžiky bolesti či špatného psychického stavu.

9. Doba dozvuku je definována jako doba potřebná k tomu, aby v uzavřeném prostoru po ukončení působení zdroje zvuku samovolně klesla průměrná hodnota akustické energie na miliontinu původní hodnoty.

Které/á z následujících tvrzení vyplývá/ají z uvedeného textu?

I. Neklesne-li hodnota akustické energie na miliontinu původní hodnoty, nelze působení zdroje zvuku ukončit.

II. Celkové množství akustické energie v uzavřeném prostoru se vyjadřuje hodnotou doby dozvuku.

III. Průměrná hodnota akustické energie v uzavřeném prostoru je nepřímo úměrná době dozvuku.

Není dovoleno používat kalkulačky. Není-li uvedeno jinak, jsou všechna použitá čísla reálná a zapsaná v desítkové soustavě.

10. Ve výtahu jeli čtyři lidé, jejichž celková hmotnost byla 260 kg. Poté, co jeden z nich vystoupil, se průměrná hmotnost připadající na každého zbylého cestujícího ve výtahu zvýšila o 5 kg. Jaká byla hmotnost cestujícího, který z výtahu vystoupil?

11. Pro čísla x, y, z platí:

4x = 2y = z = 2

Jakou hodnotu má součet x + y + z?

12. Čtyři stejně drahé pytlíky bonbonů stojí dohromady právě tolik jako pět stejně drahých balíčků sušenek. Pokud pytlík těchto bonbonů stojí 12,50 Kč, o kolik Kč je dražší než balíček sušenek?

13. Je dán následující vztah:

3(a + b) - 2(______) = a - b - 2

Která z následujících částí výrazu patří na místo vyznačené podtržením, aby vznikla platná rovnost?

V následujících úlohách porovnejte hodnoty výrazů vlevo a vpravo a zvolte odpověď. Informace týkající se jednoho nebo obou výrazů jsou uvedeny vždy nad oběma výrazy.

14.

12 · 72 · 426 · 48 · 18 · 7

15.

počet minut v devíti a půl třináctinách dne počet sekund v devíti a půl třináctinách hodiny

Porovnání s ostatními a šance na přijetí jsou přístupné registrovaným uživatelům. Prosím vyplňte e-mail a ihned vám pošleme odkaz na detailnější vyhodnocení.