zpět na přehled testů

Test Základy společenských věd na VŠ

1. Která z následujících psychologických disciplín nepatří mezi aplikované?

2. Problémy mají různý stupeň novosti: existují problémy, které daná osoba již dříve řešila, a problémy zcela nové. Tomu odpovídají dva základní druhy myšlení: 1. ______, které používá již známých způsobů řešení, tj. známých algoritmů, 2. ______, které má tvůrčí charakter a směřuje k objevení nového, originálního řešení.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa ve výše uvedeném textu tak, aby byl napsán věcně správně?

3. Této metody lze využít při kvalitativním výzkumu. Jedná se o výběr v neznámém prostředí. Výběr se odvíjí od jedinců, u kterých byla identifikována žádoucí vlastnost či znak, a ti odkazují na další jedince stejných vlastností se stejnými znaky, které znají. V případě interkulturní psychologie a sociologie si lze představit situaci, kdy se pomocí této metody výběru zaměřujeme na výzkum ilegálních imigrantů v ČR, kteří pocházejí ze zemí bývalého Sovětského svazu. Jedinec, který splňuje základní vlastnosti (je ilegálním imigrantem ze země bývalého SSSR), nás přivede k podobným respondentům se stejnou vlastností. Výzkumník naváže kontakt s určitou skupinou jedinců, s jejichž pomocí se pak dostává k dalším relevantním jedincům.

(ČENĚK, J.-SMOLÍK, J.-VYKOUKALOVÁ, Z.: Interkulturní psychologie. Grada, 2016, upraveno.)

Kterou z následujících metod sběru dat charakterizuje výše uvedený text?

4. Nápad, se kterým se v roce 2008 zakládal portál Airbnb, zněl velmi sympaticky. Místní budou moci pronajmout zrovna nepoužívaný pokoj, cestovatelé se ubytují levněji než v hotelu, zažijí domácí atmosféru, potkají nové lidi a dozvědí se zajímavé informace o navštíveném místě. Ukazuje se však, že rozmach tohoto portálu jde, především ve větších městech, ruku v ruce s masivním nárůstem cen bydlení a vytlačováním obyvatel z atraktivních lokalit v centru.

(upraveno)

Který z následujících pojmů je spojený se sociologem Robertem Mertonem a nejlépe charakterizuje jev popsaný ve výše uvedeném textu?

5. Existuje pohyb. Co pohybuje, je hýbáno od druhého. Musí tedy existovat první nehybný Pohybující.

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, co vyjadřuje výše uvedená formulace?

6. Která z následujících zemí je unitárním státem?

7. Zakořeněnost států v globálním ekonomickém prostředí vytváří tlak na politická opatření akceptovatelná pro trhy. Někteří badatelé se domnívají, že se státy stávají "zbytkovými" či "soutěživými" a jejich skutečná aktivita je zaměřena na zajištění "relativně příznivé atmosféry pro nadnárodní kapitál".

Které z následujících tvrzení odporuje smyslu výše uvedeného citátu z knihy Stát a mezinárodní vztahy Georga Sørensena?

8. Ve které z následujících možností jsou uvedena pouze odvětví veřejného práva?

9. § 30 občanského zákoníku

Zletilost

(1) Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku.

(2) Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením manželství. Svéprávnost nabytá uzavřením manželství se neztrácí ani zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné.

Které z následujících tvrzení vyplývá z výše uvedené citace § 30 občanského zákoníku?

10. Se svými více než dvanácti tisíci členy je ______ nejpočetnějším právnickým stavem (…). Jsme stavem svobodným a nezávislým a troufám si tvrdit, že jsme nezbytným předpokladem existence právního státu.

(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden)

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo ve výše uvedeném projevu představitele jedné stavovské organizace tak, aby byl napsán věcně správně?

11. U kterého státu v následující tabulce je jeho členství ve strukturách Evropské unie uvedeno zcela správně?

Členství v EUČlenství v eurozóně
ŠpanělskoANONE
ChorvatskoANOANO
Černá HoraNENE
PolskoANONE

12. Tento kolektivní vrcholný orgán Evropské unie zastupuje zájmy jednotlivých členských států. Jeho hlavní činností je přijímání legislativy. Jednotlivé členské státy jsou v něm zastoupeny na úrovni ministrů. Příslušným ministrem je ten, do jehož resortu spadá aktuálně projednávaná agenda. Složení tohoto orgánu se tedy mění v závislosti na projednávaných tématech. V předsednictví této instituce se střídají členské země vždy po šesti měsících. O přijetí návrhu se hlasuje kvalifikovanou většinou neboli systémem tzv. dvojí většiny podle Lisabonské smlouvy. Pro přijetí návrhu se musí, zjednodušeně řečeno, vyslovit minimálně 55 % členských států reprezentujících minimálně 65 % obyvatel Evropské unie.

Kterou z následujících institucí popisuje výše uvedený text?

13. rozvratníci - přisluhovači - reakce a zrádná emigrace - agenti západních imperialistů - zrůdy naší společnosti

Která z následujících možností nejpřesněji vystihuje společného jmenovatele výše uvedených slov a sousloví?

14. Které z následujících tvrzení o období normalizace v Československu není pravdivé?

15. Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam pojmu reálná mzda?

Porovnání s ostatními a šance na přijetí jsou přístupné registrovaným uživatelům. Prosím vyplňte e-mail a ihned vám pošleme odkaz na detailnější vyhodnocení.