Podle uchazečů jsou nejlukrativnější právnické obory

Podle dotazníkového šetření společnosti Scio očekávají nejvyšší mzdy uchazeči o studium na VŠ v právnických oborech, nejvyšší šanci na uplatnění v medicínských oborech. Ve školní výuce by ocenili rozvoj silných stránek. Tři čtvrtiny z nich plánují dlouhodobě vycestovat, více než polovina si plánuje vzít hypotéku. Společnost Scio realizovala v loňském roce sérii dotazníkových šetření na několika tisících uchazečů o studium na vysokých školách v rámci Národních srovnávacích zkoušek. Cílem bylo zjistit, jak uchazeči nahlížejí na vzdělávání a jaké mají představy o vlastní budoucnosti.

První část otázek se týkala témat probíraných ve škole. Většina respondentů (90 %) uvedla, že by se výuka měla zaměřit na rozvoj silných stránek. Uvítali by také témata jako kulturní rozdíly a jejich chápání (82 %) nebo vztah k sobě samému (82 %). Naopak více než polovina respondentů (52 %) si myslí, že by se škola neměla věnovat náboženství.

Uchazeči o studium na VŠ považují právnické obory za ty, kde mají šanci na nejvyšší výdělky (26 % vybralo právnické obory jako nejlukrativnější). Ovšem pouze 9 % respondentů uvedlo, že považují práva za obor s nejvyšší šancí na uplatnění. Naopak lékařské nebo technické obory mají za ty, kde je vysoká možnost uplatnění, ale nižší možnost výdělku. Mezi obory považované za nejlukrativnější a zároveň s nejvyšší možností uplatnění uchazeči řadí také obory IT a obory ekonomické. Naproti tomu nejnižší výdělky a zároveň nejnižší možnost uplatnění spatřují respondenti ve společenskovědních, humanitních, zemědělských a zdravotně sociálních oborech.

Dvě třetiny respondentů dále uvedly, že existuje obor, na nějž podle vlastního přesvědčení nestačí. Na prvním místě respondenti uváděli mezi těmito obory hlavně lékařské (23 %), právnické (17 %), technické (13 %) a IT (12 %). Většina dotazovaných (66 %) plánuje uzavřít sňatek mezi 25. a 30. rokem života. Pouze malá část
respondentů (4 %) uvažuje o svatbě před 25. rokem a 6 % uvedlo, že neplánuje svatbu nikdy. Nadpoloviční většina (52 %) uchazečů o studium na VŠ si plánuje vzít v budoucnu hypotéku, přičemž nejčastěji mezi 28. a 33. rokem života (35 % ze všech respondentů). Mezi dotazovanými chtějí tři čtvrtiny (76 %) dlouhodobě vycestovat do zahraničí, zpravidla za prací nebo studiem. Pouze 8 % uvedlo, že nemá v plánu vycestovat na déle než 3 měsíce.

Dotazníkové šetření proběhlo ve dnech 11. 4., 8. 5. a 30. 5. 2015 v rámci termínů Národních srovnávacích zkoušek. Počet respondentů se pohyboval od 599 do 2275. Mezi respondenty bylo 67 % těch, kteří se hlásí na VŠ přímo ze střední školy, 14 % se hlásí z jiné VŠ, 12 % ze zaměstnání a 7 % odjinud (např. z mateřské dovolené).

Národní srovnávací zkoušky (NSZ) jsou formou přijímacích zkoušek na vysoké školy, kterou využívají desítky fakult v České republice a na Slovensku. NSZ sestávají z testů Obecných studijních předpokladů (OSP), Základů společenských věd, Matematiky a dalších. Každá fakulta si sama určuje, které testy musejí její uchazeči splnit. Výhodou NSZ je především fakt, že v průběhu celého roku probíhá šest termínů testování a uchazeč se může zúčastnit i více z nich, přičemž se započítává ten nejlepší výsledek.

Tabulky a grafy ke stažení zde: www.scio.cz/download/tz_uchazeci_vs.xlsx

Kontakt:

Štěpán Pudlák
spudlak@scio.cz
605 416 106
29. 9. 2015