Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“ alebo „OZ“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy (ďalej len „zmluva“) uzavretej medzi spoločnosťou Scio, ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu a poskytovateľom služieb, a zákazníkom, a to prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.scio.sk. Na tieto obchodné podmienky je zákazník dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť na stránkach www.scio.sk. Tieto obchodné podmienky sú k dispozícii vo verzii aktuálnej k dátumu každej objednávky vrátane starších verzií na tejto stránke.

 

Obsah obchodných podmienok

Všeobecná časť obchodných podmienok – spoločná pre všetky produkty Scio

Zvláštna časť obchodných podmienok – pravidlá pre Národné porovnávacie skúšky (NPS)

 

Všeobecná časť obchodných podmienok

1) Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1.  Prevádzkovateľ internetového obchodu, poskytovateľ služieb

www.scio.cz, s.r.o (ďalej len spoločnosť Scio)
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 100551
Sídlo spoločnosti: Pobřežní 34, 186 00, Praha 8 
Tel.: CZ +420 234 705 555 
E-mail: scio@scio.sk
IČ: 271 561 25 
DIČ: CZ 271 561 25

Účet Česká republika:
Banka: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 770550770 / 5500 
IBAN: CZ26 5500 0000 0007 7055 0770
SWIFT: RZBC CZ PP

Účet Slovenská republika:
Banka: UniCredit bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 8999776010/1111
IBAN: SK98 1111 0000 0089 9977 6010
SWIFT: UNCR SKBX

Spoločnosť Scio pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Ide o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva zákazníkovi výrobky alebo poskytuje služby.

1.2. Zákazník

Zákazník je spotrebiteľom a pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby za iným účelom ako na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
Na účely poskytovania služieb v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) tiež „účastník NPS“, poprípade „záujemca o účasť na NPS“.

1.3.  Spotrebiteľská zmluva

Spotrebiteľská zmluva je taká zmluva, keď sú zmluvnými stranami na jednej strane spotrebiteľ (zákazník) a na druhej strane dodávateľ tovaru či poskytovateľ služieb, hlavne ide najmä o zmluvu kúpnu, o diele alebo o iné upravené zmluvy, napr. podľa Občianskeho zákonníka. Tieto obchodné podmienky upravujú podmienky zmluvy o poskytovaní služieb a/alebo podmienky kúpnej zmluvy.

1.4. Platnosť obchodných podmienok

Na tieto obchodné podmienky je zákazník upozornený dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
Ustanovenie odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v zmluve. Odlišné zjednania v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Ustanovenia obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy. Znenie obchodných podmienok môže spoločnosť Scio meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Pre každý právny vzťah založený zmluvou medzi spoločnosťou Scio a zákazníkom platí znenie obchodných podmienok účinné k dňu uzavretia zmluvy.

1.5. Produkty spoločnosti Scio

Opis jednotlivých produktov spoločnosti Scio je uvedený v internetovom obchode na adrese www.scio.sk, prípadne na ďalších internetových adresách uvedených ďalej v týchto obchodných podmienkach.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare a službách, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a služieb. Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny zostávajú v platnosti počas doby, keď sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť spoločnosti Scio uzavrieť zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, ak nie sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.

1.6. Informácie k objednávke

Spoločnosť Scio poskytuje všetky oznámenia a informácie týkajúce sa objednávky zákazníkovi v elektronickej podobe, a to prostredníctvom e-mailovej správy. Spoločnosť Scio nezodpovedá za prípady, keď k doručeniu odoslanej e-mailovej správy nedôjde vinou prevádzkovateľa prenosovej siete či e-mailovej schránky zákazníka.

2) Registrácia zákazníka, objednávka produktov a uzavretie zmluvy

2.1. Registrácia v internetovom obchode spoločnosti Scio

Pred odoslaním prvej objednávky sa zákazník zaregistruje v internetovom obchode na webovej adrese www.scio.sk.

Registrácia je podmienkou na to, aby zákazník mohol obsluhovať svoj osobný profil, v ktorom má možnosť sledovať aktuálny stav svojej objednávky, prípadne objednávku zrušiť, stornovať alebo zmeniť doručovaciu adresu podľa článku 5), odst. 1, 2 a 3 týchto Obchodných podmienok. V osobnom profile zákazníka sa potom zobrazujú aj prípadné ďalšie doplňujúce informácie k zvolenému produktu.

Systém zákazníka sám navedie do registračného formulára, kde zákazník vyplní údaje nevyhnutné na účely daného produktu (dodanie tovaru, poskytnutie služby). Údaje zadané zákazníkom musia byť správne, v opačnom prípade nemôže spoločnosť Scio zaručiť, že objednávka bude správne a včas vybavená.
Úspešná registrácia zákazníka je spoločnosťou Scio potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu zadanú zákazníkom pri registrácii.
Registráciu zákazník urobí len raz. Každú ďalšiu objednávku robí pod registračnými údajmi pridelenými v rámci prvej objednávky. Prístup k osobnému profilu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie svojho osobného profilu tretím osobám.

Spoločnosť Scio môže zrušiť osobný profil zákazníka, a to hlavne v prípade, keď zákazník svoj osobný profil dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď zákazník poruší svoje povinnosti zo zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Zákazník berie na vedomie, že osobný profil nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia spoločnosti Scio, poprípade tretích osôb.

2.2 Osobné údaje

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii tu.

2.3. Objednávka

Na objednanie tovaru vyplní zákazník objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:
•    objednávanom tovare či službe (objednávaný produkt „vloží“ zákazník do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
•    spôsobe úhrady ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
•    informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

Pred zaslaním objednávky spoločnosťou Scio je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle zákazník spoločnosti Scio kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú spoločnosťou Scio považované za správne. Spoločnosť Scio ihneď po doručení objednávky potvrdí zákazníkovi jej prijatie e-mailom na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v osobnom profile či v objednávke (ďalej len „e-mailová adresa zákazníka“).

Spoločnosť Scio je vždy oprávnená v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, e-mailom či telefonicky).

2.4. Uzavretie zmluvy

Objednávka zákazníka (pri produkte NPS v texte obchodných podmienok tiež „prihláška na NPS“) je návrhom na uzatvorenie zmluvy a samotná zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu poskytovateľa služby s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa služby). 

Od tohto momentu medzi spoločnosťou Scio a zákazníkom vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Uzatvorená zmluva je spoločnosťou Scio archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná nezúčastneným stranám. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí zákazník sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3) Cena a úhrada ceny produktov

3.1. Výška ceny produktov

Výška ceny produktov spoločnosti Scio je určená cenníkom zverejneným v internetovom obchode na www.scio.sk platným ku dňu odoslania objednávky spoločnosti Scio. Spoločne s cenou je zákazník povinný zaplatiť spoločnosti Scio tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dojednanej výške podľa bodu 4.3. týchto obchodných podmienok. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej cena aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.2. Deň a spôsob úhrady

Ak tieto obchodné podmienky nestanovujú inak alebo ak nie je na stránke konkrétneho produktu stanovené inak, potom platbu za objednávku (za tovar alebo službu a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru) je možné uhradiť nasledovne:

a) Platba prevodom – po dokončení objednávky sa zákazníkovi zobrazia údaje potrebné na realizáciu platby bankovým prevodom na účet spoločnosti Scio (variabilný, špecifický a konštantný symbol, číslo účtu), tieto údaje sú zákazníkovi zaslané v e-mailovej správe potvrdzujúcej objednávku. Platba je zvyčajne pripísaná na bankový účet spoločnosti Scio počas jedného až dvoch pracovných dní od vykonania transakcie, ale prevod môže trvať aj dlhšie. Za deň úhrady je považovaný deň, v ktorom je pripísaná príslušná čiastka pod správnym variabilným a špecifickým symbolom na bankový účet spoločnosti Scio.

b) Platba on-line platobnou kartou – po dokončení objednávky je zákazník presmerovaný na platobnú bránu spoločnosti PayMuzo. Zákazník zadáva len údaje o svojej platobnej karte, platobná karta musí mať aktivovanú službu platby cez internet. Úspešne urobená platba prostredníctvom platobnej karty je autorizovaná počas 1 pracovného dňa od vykonania platby. Okamihom tejto autorizácie je cena považovaná za uhradenú.

c)  Platba prostredníctvom eKonto – po dokončení objednávky je zákazník presmerovaný na internetové stránky Raiffeisen Bank, kde autorizuje platbu zo svojho účtu. Úspešne urobená platba prostredníctvom služby eKonto je autorizovaná automaticky počas 1 pracovného dňa od vykonania platby. Okamihom tejto autorizácie je cena považovaná za uhradenú.

d) Platba na dobierku – pokiaľ zákazník v objednávke zvolí doručenie produktu na dobierku, uhradí cenu vrátane poštovného a úhrady za dobierku pri doručení produktu. Úhrada na dobierku je možná len pri produktoch (tovare), ktoré sú doručované prostredníctvom Českej pošty, a.s.

e) Platba prostredníctvom superCash – po dokončení objednávky sa zákazníkovi zobrazí doklad potrebný na realizáciu platby prostredníctvom systému superCash. Zákazník si vytlačí zobrazené údaje a prostredníctvom nich vykoná platbu na ktoromkoľvek termináli spoločnosti Sazka, a.s. alebo na ktorejkoľvek pobočke Českej pošty. Úspešne vykonaná platba prostredníctvom služby superCash je autorizovaná automaticky počas 1 pracovného dňa od vykonania platby. Okamihom tejto autorizácie je cena považovaná za uhradenú. 

3.3. Povinnosť zákazníka uhradiť objednaný produkt

Zákazník nie je povinný hradiť zálohu ani inú podobnú platbu, podľa zvoleného spôsobu úhrady (teda okrem tovaru zasielaného na dobierku) však bude až na výnimky spoločnosť Scio požadovať uhradenie celej ceny dopredu pred odoslaním tovaru zákazníkovi. Cena je splatná do 14 dní od uzavretia zmluvy.

4) Doručenie objednaných produktov

4.1. on-line produkty

On-line produkty sú považované za doručené zaslaním prihlasovacích údajov (heslo, kód) do príslušnej on-line aplikácie na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom pri registrácii.

V prípade, že zákazník využije prihlasovacie údaje a prostredníctvom nich pristúpi k zakúpenému on-line produktu skôr ako po uplynutí 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 5.4 Obchodných podmienok, vyjadruje tým výslovný súhlas s tým, že spoločnosť Scio začala s plnením podľa tejto zmluvy pred uplynutím uvedenej lehoty na odstúpenie od zmluvy, čo bude mať v zmysle ustanovenia občianskeho zákona za následok nemožnosť uplatniť odstúpenie od zmluvy po takomto zahájení plnenia.

4.2. Služby

Informácie a materiály spojené so službami objednanými prostredníctvom internetového obchodu www.scio.sk zasiela spoločnosť Scio na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom pri registrácii.

V prípade, že zákazník pri objednávke zvolil termín plnenia objednávanej služby skôr ako po uplynutí 14-dennej lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 5.4 Obchodných podmienok, vyjadruje tým výslovný súhlas s tým, aby spoločnosť Scio začala s plnením podľa tejto zmluvy pred uplynutím uvedenej lehoty na odstúpenie od zmluvy, čo bude mať v zmysle ustanovenia občianskeho zákona za následok nemožnosť uplatniť odstúpenie od zmluvy po takomto začatí plnenia.

4.3. Tovar

Tovar zasiela spoločnosť Scio nasledujúci pracovný deň, najneskôr však do piatich pracovných dní po jeho zaplatení zákazníkom alebo v prípade platby na dobierku v rovnakej lehote od potvrdenia objednávky na adresu uvedenú zákazníkom pri objednaní prostredníctvom Českej pošty, a.s. a to na území Českej a Slovenskej republiky. V prípade, že si zákazník praje zaslanie tovaru mimo Českej a Slovenskej republiky, je toto potrebné dopredu dohodnúť telefonicky v call centre spoločnosti Scio.

Náklady na doručenie tovaru objednaného prostredníctvom internetového obchodu na www.scio.sk nesie zákazník. Výška nákladov na doručenie tovaru (poštovného) je nasledujúce:

 • doručenie na Slovensko (doporučene) 122 korún alebo 220 korún podľa veľkosti zásielky (určuje sa podľa veľkosti zásielky, presná cena bude uvedená vždy pri konkrétnom produkte), pozor, nie je možné zaslať na dobierku.

Cena doručenia mimo Českú a Slovenskú republiku bude stanovená v konkrétnom prípade individuálne podľa skutočných nákladov na doručenie.

5) Zmena, zrušenie a storno objednávky

5.1. Zmena objednávky

Objednávku nie je možné po jej odoslaní meniť. Výnimkou je len oprava poštovej adresy na doručenie produktu, ktorú je možné urobiť prostredníctvom osobného profilu zákazníka.

5.2. Zrušenie objednávky zo strany zákazníka

Zákazník je oprávnený objednávku zrušiť kedykoľvek pred uhradením ceny objednaného produktu. Objednávku môže zrušiť len sám zákazník prostredníctvom svojho osobného profilu, a to z dôvodu nutnosti zaistiť oprávnenosť takejto požiadavky na zrušenie.

5.3. Storno objednávky zo strany zákazníka

Po uhradení ceny objednaného produktu je zákazník oprávnený objednávku produktu stornovať len v prípadoch a za podmienok výslovne stanovených pre jednotlivé produkty v Zvláštnej časti týchto Obchodných podmienok týkajúcich sa daného produktu. Stornovať objednávku je možné len prostredníctvom osobného profilu na www.scio.sk vyplnením a odoslaním stornovacieho formulára, a to z dôvodu nutnosti zaistiť oprávnenosť takejto požiadavky na storno. Ak nie je pri produkte uvedená možnosť stornovania, objednávku po jej zaplatení už nie je možné stornovať.

5.4. Odstúpenie od zmluvy zákazníkom

Zákazník má v zmysle ustanovenia § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od uzavretej zmluvy bez uvedenia dôvodu s výnimkou:

produktu spoločnosti Scio, ktorý spočíva v poskytovaní služby (vrátane on-line produktov), ak s ich plnením bolo so súhlasom zákazníka začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia (termín zahájenia poskytovania služby je pri takom produkte výslovne uvedený alebo je závislý priamo na úkone zákazníka),

 • produktu spoločnosti Scio upraveného podľa želania zákazníka alebo pre jeho osobu,
 • produktu spoločnosti Scio, ktorý je audio alebo video nahrávkou, alebo počítačovým programom, ak zákazník poruší jeho originálny obal,
 • tovaru, ktorý podlieha rýchlemu kazeniu, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pri službe od uzavretia zmluvy. V tejto lehote musí byť odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy spoločnosťou Scio. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže zákazník využiť vzorový formulár poskytovaný spoločnosťou Scio, ktorý nájde vo svojom osobnom profile v sekcii objednávky a ktorý môže priamo odoslať z osobného profilu. Odstúpenie od zmluvy môže zákazník zaslať tiež na adresu prevádzky spoločnosti Scio alebo na adresu elektronickej pošty spoločnosti Scio scio@scio.sk.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok sa zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť vrátený spoločnosti Scio do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, zákazník nesie náklady spojené s vrátením tovaru spoločnosti Scio, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu zvyčajnou poštovou cestou. 

Ak odstúpi zákazník od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a podnikateľ začal s plnením na základe vyslovenej žiadosti spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, uhradí zákazník podnikateľovi pomernú časť zjednanej ceny za plnenie poskytnuté do okamihu odstúpenia od zmluvy.

5.5. Zrušenie objednávky zo strany spoločnosti Scio

Spoločnosť Scio je oprávnená zrušiť objednávku zákazníka, resp. odstúpiť od zmluvy, pokiaľ nebola uhradená cena do 14 dní od jej uzavretia (potvrdenie objednávky) podľa bodu 2.4. týchto Obchodných podmienok. V prípade zaslania tovaru na dobierku je spoločnosť Scio oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy, pokiaľ zákazník neprevezme tovar.

5.6. Postup vrátenia peňazí pri stornovaní objednávky či odstúpení od zmluvy

Postup vrátenia peňazí pri odstúpení od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 5.4. týchto obchodných podmienok vráti spoločnosť Scio peňažné prostriedky prijaté od zákazníka do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy zákazníkom, a to rovnakým spôsobom, akým ich spoločnosť Scio prijala od zákazníka.

Spoločnosť Scio je taktiež oprávnená vrátiť plnenie poskytnuté zákazníkom už pri vrátení tovaru zákazníkom či iným spôsobom, pokiaľ s tým zákazník bude súhlasiť a nevzniknú tým zákazníkovi ďalšie náklady. Zákazník môže uviesť iný spôsob (číslo účtu) na vrátenie peňazí v rámci potvrdenia opravného daňového dokladu.

Ak odstúpi zákazník od zmluvy, vráti mu spoločnosť Scio čiastku zodpovedajúcu cene tovaru a čiastku zodpovedajúcu nákladom na doručenie tovaru zákazníkovi, ak si zákazník zvolí drahšie poštovné ako je základné, vráti mu spoločnosť Scio čiastku zodpovedajúcu základnému poštovnému, ktoré na doručenie tovaru ponúka.

Postup vrátenia peňazí pri stornovaní objednávky

V prípade storna objednávky je potvrdenie doručenia opravného daňového dokladu potvrdením samotného storna objednávky, bez potvrdenia doručenia opravného daňového dokladu nebude spoločnosť Scio brať zreteľ na stornovanie objednávky. Peniaze budú zákazníkovi vrátené do 30 dní od doručenia potvrdeného opravného daňového dokladu.

Spoločné ustanovenia

Spoločnosť Scio nie je  povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi skôr, ako jej zákazník tovar vráti alebo preukáže, že tovar spoločnosti Scio odoslal. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je spoločnosť Scio oprávnená jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie ceny.
Spoločnosť Scio zašle zákazníkovi do desiatich (10) dní opravný daňový doklad, zákazník potvrdí spoločnosti Scio doručenie tohto opravného daňového dokladu a doplní do neho číslo bankového  účtu, ne ktoré chce vrátiť peniaze (v prípade, že číslo účtu nedoplní, budú mu vrátené peniaze na účet, z ktorého sa zaplatil produkt). Na základe toho bude zákazníkovi vrátená zaplatená cena. V prípade, že zákazník bude požadovať vrátenie peňazí na bankový účet banky so sídlom mimo územia Českej alebo Slovenskej republiky, je povinný niesť náklady spojené s vrátením čiastky na takýto účet.

6) Reklamácia a reklamačný poriadok – práva zo zlého plnenia

6.1. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok stanoví pre zákazníka postup v prípade, že aj napriek celkovej snahe spoločnosti Scio o zaistenie vysokej kvality poskytovaných produktov vznikne na strane zákazníka dôvod na uplatnenie zodpovednosti zo zlého plnenia. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv zo zlého plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

6.2. Chyba produktu, záručná doba

Spoločnosť Scio zodpovedá zákazníkovi, že tovar pri prevzatí je bezchybný. Chyba produktu znamená, že predávaný produkt nemá stranami dojednané, výslovne uvedené alebo zvyčajné vlastnosti a/alebo ho nie je možné použiť zvyčajným spôsobom a/alebo nevyhovuje právnym predpisom. Zákazníkovi nenáležia práva zo zodpovednosti za chyby v prípade chyby, pre ktorú je tovar predávaný za zníženú cenu, prípadne za primerané opotrebovanie, pokiaľ je predávaný použitý tovar.

Spoločnosť Scio zodpovedá za chyby produktu, ktoré sa vyskytnú v zákonnej záručnej lehote. Spoločnosť Scio však nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku opotrebovania hmotnej veci či používanie produktu v rozpore s pokynmi spoločnosti Scio, či v rozpore so zvyčajným spôsobom používania. 

6.3. Spôsob uplatnenia práv zo zodpovednosti spoločnosti Scio za chyby produktov (reklamácia)

Zákazník je povinný produkt po jeho dodaní bez zbytočného odkladania skontrolovať. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek porúch toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade shledáni porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí zákazník zásielku od prepravcu prevziať.

Zákazník je povinný oznámiť soločnosti Scio chybu produktu ihneď potom, ako takúto chybu zistí. Pre urýchlenie vybavenia reklamácie spoločnosť Scio odporúča, aby zákazník v prípade reklamácie vyplnil reklamačný list, ktorý obsahuje všetky údaje nevyhnutné na vybavenie reklamácie (na stiahnutie tu) a zaslal ho e-mailom alebo poštou spoločne s reklamovaným produktom spoločnosti Scio.

Spoločnosť Scio je povinná o reklamácii rozhodnúť a vybaviť ju bez zbytočného predlžovania. Spoločnosť Scio sa zaväzuje informovať zákazníka o spôsobe vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní od jej uplatnenia. Spoločnosť Scio sa zaväzuje reklamáciu vybaviť v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia zákazníkom.

6.4. Práva zákazníka zo zodpovednosti spoločnosti Scio za chyby produktov

Ak ide o chybu, ktorá je podstatným porušením zmluvy, má zákazník právo na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci, na odstránenie chyby opravou veci, v prípade poskytovanej služby poskytnutie rovnakej služby znova alebo jej doplnenie v riadnej kvalite a kvantite, na primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Zákazník oznámi spoločnosti Scio, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby.

Ak ide o chybu, ktorá je nepodstatným porušením zmluvy, zákazník má právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z ceny.

V prípade odstúpenia od zmluvy vráti spoločnosť Scio zákazníkovi uhradenú cenu produktu v súlade s bodom 5.6. týchto Obchodných podmienok.

7) Autorské práva 

Zákazník je povinný pri nakladaní so všetkými produktmi spoločnosti Scio dodržiavať zákon o autorskom práve, o právach súvisiacich s autorským právom a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon). Zákazník hlavne nie je oprávnený v rozpore s autorským zákonom požičiavať, kopírovať, kópie ďalej predávať ani iným spôsobom šíriť žiadny z produktov a ďalších poskytnutých materiálov spoločnosti Scio. Porušením ustanovenia autorského zákona sa zákazník vystavuje nebezpečenstvu vymáhania náhrady škody a bezdôvodného obohacovania zo strany spoločnosti Scio, v niektorých prípadoch môže takéto porušenie autorského zákona naplniť aj znaky trestného činu.

8) Záverečné ustanovenia

8.1. Platnosť a záväznosť obchodných podmienok

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy ohľadom dodávky tovaru a poskytovania služieb zákazníka a spoločnosti Scio.

8.2. Jazyk komunikácie

Pri komunikácii so zákazníkmi v rámci poskytovania služieb bude spoločnosť Scio používať český jazyk

8.3. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

Pokiaľ sa zákazník domnieva, že spoločnosť Scio porušila svoje povinnosti z uzavretej zmluvy, oznámi svoju sťažnosť na e-mailovú adresu scio@scio.sk.
V prípade, že aj napriek vzájomnej snahe Zákazníka a spoločnosti Scio nedôjde k dohode na vyriešení spornej záležitosti, je Zákazník na základe zákona o ochrane spotrebiteľa, oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.

Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi spoločnosťou Scio a zákazníkom ako Spotrebiteľom je Česká obchodná inšpekcia. Na Českej obchodnej inšpekcii má Zákazník možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára dostupného na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie. Zákazník môže podať návrh na Českej obchodnej inšpekcii najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, v spoločnosti Scio prvýkrát. Zákazník môže podať návrh tiež prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná on-line na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh tu môže podať len spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že v priebehu konania došlo k porušeniu Pravidiel pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu.

Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy.

8.4. Súhlas a viazanosť zákazníka týmito obchodnými podmienkami

Zákazník zaškrtnutím v objednávke potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

9. Zvláštne ustanovenie o poskytovaní služieb v priebehu epidemiologických opatrení

Vzhľadom na to, že:

 • v súvislosti s epidémiou ochorenia covid-19 môžu byť prijímané protiepidemiologické opatrenia rôzneho časového aj miestneho rozsahu, existenciu týchto opatrení je možné predpokladať, ale ich časový a miestny rozsah nie je dopredu známy (ďalej len „protiepidemiologické opatrenia“).

A ďalej vzhľadom na to, že:

 • sa tieto protiepidemiologické opatrenia týkajú podstatnej časti produktov (služieb) spoločnosti Scio,a to buď plánovaných termínov možného konania kurzov či skúšok, alebo vôbec možnosti poskytnúť služby bežnou prezenčnou formou, považuje spoločnosť Scio za nevyhnutné upraviť v týchto obchodných podmienkach zvláštne postupy pre prípad, že v dôsledku protiepidemiologických opatrení  nebude možné poskytnúť služby (produkty) v zákazníkom objednanej forme či termíne.

 

Zvláštna časť - Národné porovnávacie skúšky

1) Produkt Národné porovnávacie skúšky

1.1.  Čo sú Národné porovnávacie skúšky

Národné porovnávacie skúšky sú produktom spoločnosti Scio, ktorý umožňuje porovnať študijné predpoklady a znalosti účastníkov NPS. Z toho dôvodu výsledky NPS používa najmä veľa fakúlt namiesto prijímacích skúšok alebo je výsledok z NPS jedným z kritérií na prijatie na vysokú školu. NPS sa konajú prezenčne alebo on-line; obidve formy sú úplne plnohodnotné a výsledky skúšok v oboch režimoch sú plne porovnateľné.

Predmetom plnenia zo strany spoločnosti Scio v rámci produktu NPS je:

 • Logistické zabezpečenie účasti zákazníka na NPS, teda zaradenie účastníka NPS na objednaný termín a konkrétne miesto v konkrétnej učebni a zaistenie potrebných materiálov nutných na vykonanie skúšky. V prípade on-line formy NSZ zabezpečenie testovacieho systému ScioLink, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Scio. 
 • Odovzdávanie informácií nutných pre plnohodnotnú účasť účastníka NPS na ním objednanej skúške (zaslanie pozvánky na daný termín NPS obsahujúcej všetky dôležité informácie o presnej adrese miesta konania NPS, o dokladoch a potrebách, ktoré si uchádzač musí vziať na samotnú skúšku; v prípade on-line NSZ potom informácie o nevyhnutnom technickom vybavení a pravidlách konania skúšky v on-line podobe; informácie o zverejnení digitalizovaného odpoveďového hárka, verejnej oponentúry testov, výsledku skúšky a ďalšia doplnková komunikácia).
 • Zaistenie priebehu skúšky prostredníctvom administrátorov a koordinátora v mieste priebehu skúšky. ; zaistenie vyhodnotenie záznamu prostredníctvom hodnotiteľov on-line NPS 
 • Samotná skúška spočívajúca v overení všeobecných študijných predpokladov, prípadne znalostí vopred dohodnutým spôsobom. 
 • Automatické vyhodnotenie odpoveďového hárka (skenovanie a vyhodnotenie prostredníctvom špeciálneho softvéru). 
 • Odovzdanie výsledku danej fakulte vysokej školy (v prípade, že účastník NPS takú možnosť zvolí v prihláške na skúšku a v prípade, že fakulta tento spôsob odovzdávania výsledku akceptuje v rámci podmienok prijímacieho konania).
 • Poskytnutie testu, ktorého prostredníctvom boli v rámci NPS overované všeobecné študijné predpoklady či znalosti.
 • Špecifikácia overovania všeobecných študijných predpokladov a znalostí v rámci NPS

Všeobecné študijné predpoklady a znalosti sú v rámci NPS overované prostredníctvom testov vytvorených na tento účel odborným spôsobom. Testy používané v rámci NPS spĺňajú štatistické normy platné na meranie výsledkov vzdelávania (pozrite http://scio.sk/tvorba_testu/index.asp). Pri príprave testov spoločnosť Scio stále počíta s možnosťou, že niektorá úloha, ktorá je súčasťou testu, je zaťažená chybou. V takom prípade môže byť úloha z testu vyradená (pozrite článok 14 týchto obchodných podmienok) bez toho, aby to malo akýkoľvek vplyv na vypovedaciu hodnotu testu ako celku. Vyradenie úlohy tiež neznevýhodňuje účastníkov daného variantu testu oproti účastníkom iných variantov, a to vzhľadom na to, že výsledok skúšky nie je daný počtom dosiahnutých bodov, ale tzv. harmonizovaným percentilom (viac tu). Testy sú koncipované od samého počiatku tak, aby svoj účel plnohodnotne splnili aj v prípade, že by v každom z nich bolo až 10% úloh chybných, alebo vyradených v rámci verejnej oponentúry. Táto skutočnosť je preukázateľná hodnotami štatistických kritérií, používaných na meranie kvality celého testu, ako je priemerná diskriminácia (priemerná schopnosť jednej testovej úlohy odlíšiť od seba testovaných s rôznou mierou zisťovaných schopností alebo znalostí) alebo reliabilita (presnosť merania) testu. Chyby v testoch až do uvedeného počtu úloh teda nie sú chybou tovaru alebo poskytovanej služby. Na odstránenie takýchto chýb slúži dodatočná služba pre účastníkov NPS - a síce verejná oponentúra podľa článku 14 týchto obchodných podmienok. Za chybnú úlohu sa nepovažuje taká, ktorá má viac riešení, a chybnou nie je ani úloha, ktorá obsahuje akúkoľvek chybu, ktorá nemá vplyv na správne riešenie úlohy, resp. dosiahnutý počet bodov.

1.2.  Oznámenia a informácie o NPS pre účastníka NPS

Spoločnosť Scio poskytuje všetky oznámenia a informácie týkajúce sa NPS účastníkovi NPS v elektronickej podobe, a to prostredníctvom osobného profilu účastníka NPS (článok 2 týchto pravidiel účasti). Umiestnenie informácie v osobnom profile oznámi spoločnosť Scio účastníkovi NPS prostredníctvom e-mailovej správy. Spoločnosť Scio nezodpovedá za prípady, keď k doručeniu odoslanej e-mailovej správy nedôjde vinou prevádzkovateľa prenosovej siete či e-mailovej schránky účastníka NPS.

2) Registrácia záujemcu o účasť na NPS

2.1. Povinnosť registrácie v internetovom obchode spoločnosti Scio

Pred podaním prvej prihlášky (objednávky) na skúšku v rámci NPS je záujemca o účasť na NPS povinný registrovať sa v internetovom obchode na webovej adrese www.scio.sk/nps. Registrácia je nevyhnutnou podmienkou na to, aby záujemca o účasť na NPS mohol obsluhovať svoj osobný profil, prihlasovať sa záväzne na NPS a prípadne robiť objednávky ďalších služieb.

Registrovaný účastník NPS má možnosť sledovať aktuálny stav svojej prihlášky, prípadne robiť v prihláške zmeny. Registráciu je nutné urobiť pri prvej prihláške (alebo pri objednávke iného tovaru či služieb). Systém záujemcu o účasť na NPS sám navedie do registračného formulára, kde záujemca o účasť na NPS vyplní nevyhnutné údaje. Úspešná registrácia záujemcu o účasť na NPS je spoločnosťou Scio potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu zadanú záujemcom pri registrácii. Rovnako tak je potvrdená každá prihláška na skúšky či iná objednávka účastníka NPS. Záujemca o účasť na NPS je povinný správne a pravdivo vyplniť všetky povinné údaje – pri zadaní chybných alebo neúplných údajov spoločnosť Scio nezaručuje, že prihláška na skúšky (či iná objednávka) bude správne a včas vybavená.

Registráciu záujemca o účasť na NPS urobí len raz. Každú ďalšiu prihlášku na skúšku (či inú objednávku) robí pod registračnými údajmi pridelenými v rámci prvej objednávky, teda pod prihlasovacím menom a heslom.

2.2. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii tu.

3. Prihláška na NPS 

Prihláška na NPS je objednávkou služieb spočívajúcich v umožnení účasti na NPS a súvisiacich služieb. Podrobnejšie odstavec 1.5 týchto Obchodných podmienok.

3.1. Riadna prihláška

Na skúšku/skúšky v rámci NPS je možné štandardne sa prihlásiť najneskôr do uzávierky prihlášok každého z termínov NPS zverejnených na www.scio.sk/nsz. Je možné urobiť tak prostredníctvom elektronického obchodu na stránkach www.scio.sk/nps alebo telefonicky prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti Scio (tel. +420 234 705 555). Uzávierky príjmu prihlášok jednotlivých termínov NPS sú stanovené minimálne 15 dní pred konaním skúšky.

3.2. Prihláška po uzávierke

Ide o dodatočné prihlásenie sa na skúšku/skúšky v rámci NPS. To je možné po uzávierke prihlášok na jednotlivé termíny NPS, najneskôr však do piateho dňa pred konaním skúšky. Je možné urobiť tak prostredníctvom elektronického obchodu na stránkach www.scio.sk/nps alebo telefonicky prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti Scio (tel. +420 234 705 555). Pri podaní prihlášky v režime po uzávierke účtuje spoločnosť Scio mimoriadny príplatok podľa platného cenníka zverejneného na www.scio.sk/nps. Tento príplatok pokrýva náklady na nutné individuálne spracovanie prihlášky a dodatočné zaradenie záujemcu o účasť na NPS na skúšku.

3.3 Mimoriadna prihláška 

V mimoriadnych prípadoch je možné prihlásiť sa na skúšku osobne až na mieste konania skúšok v danom termíne, a to najneskôr 20 minút pred začatím skúšky. Také prihlásenie však bude umožnené iba v prípade, že to aktuálna situácia (kapacita a organizačné možnosti) v mieste konania skúšky dovolia a za mimoriadny príplatok podľa platného cenníka. Tento príplatok pokrýva náklady na nutné individuálne spracovanie prihlášky a dodatočné zaradenie záujemcu o účasť na NPS na skúšku, a ďalej na organizáciu a logistiku v mieste konania skúšky.

3.4 Právna záväznosť prihlášky

Prihláška sa stáva právne záväznou v okamihu, keď je spoločnosti Scio prihláška doručená (pozrite spôsob podania prihlášky v ods. 3.1, 3.2 a 3.3). Spoločnosť Scio následne potvrdí úspešnú prihlášku na skúšku e-mailovou správou na registrovanú e-mailovú adresu záujemcu o účasť na NPS. Správa obsahuje kompletné informácie o podanej prihláške. V prípade mimoriadnej prihlášky na mieste konania NPS je účastníkovi NPS odovzdané písomné potvrdenie. Potvrdením prihlášky je medzi záujemcom o účasť na NPS a spoločnosťou Scio uzatvorená zmluva o poskytnutí služieb.

Pozor: Riadnu prihlášku alebo prihlášku v režime po uzávierke je možné podať výhradne prostredníctvom elektronického obchodu spoločnosti Scio alebo telefonicky (pozrite ods. 3.1 a 3.2). Na skúšku nie je automaticky prihlásený uchádzač o štúdium na vysokú školu, ktorý podá prihlášku na vysokú školu a zaplatí administratívny poplatok za prijímacie konanie vysokej škole.

4) Náležitosti prihlášky na NPS

4.1 Povinné náležitosti prihlášky (v prihláške označené hviezdičkou)

V prihláške na skúšku/skúšky v rámci NPS je záujemca o účasť na NPS povinný uviesť tieto údaje:

 • meno a priezvisko účastníka NPS,  
 • funkčnú e-mailovú adresu účastníka NPS,  
 • preferovanú formu vykonaní skúšky (prezenčne či on-line) a v prípade prezenčnej formy vybrané miesto,
 • vybrané miesto (mesto) konania skúšky/skúšok a jej/ich termín/y,  
 • pokyn/zákaz na poskytnutie osobných údajov a výsledkov NPS tretím osobám (viac pozrite v článku 15 a 16),  
 • rodné číslo/dátum narodenia účastníka, ktorý nemá pridelené slovenské/české RČ, 
 • súhlas s Pravidlami účasti na NPS (týmito Obchodnými podmienkami),
 • uvedenie telefonického kontaktu.

5. Cena NPS

5.1. Výška ceny skúšky v rámci NPS

Výška ceny skúšky a ďalších poskytovaných služieb je určená cenníkom zverejneným na www.scio.sk/nps platným ku dňu odoslania prihlášky na skúšku spoločnosti Scio a pozostáva z ceny testu a ceny služieb poskytovaných v rámci realizácie a vyhodnotenia skúšky.

5.2 Náklady na doručenie

Náklady na dodanie a zasielanie informácií a materiálov spojených s prihláškou na skúšku/skúšky v rámci NPS nesie spoločnosť Scio.
Test je možné doručiť vždy len v rámci absolvovania skúšky, účastník si ho teda osobne vyzdvihne na mieste a v čase konania NPS. V prípade on-line NPS je test účastníkovi sprístupnený v aplikácii ScioLink.  Iný spôsob doručenia nie je možný. Po skúške má účastník test k dispozícii na stiahnutie vo svojom osobnom profile.

6) Úhrada NPS

6.1 Úhrada v prípade riadnej prihlášky

Pri podaní riadnej prihlášky je záujemca o účasť na NPS povinný uhradiť cenu skúšky/skúšok v rámci NPS v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy (podľa článku 3 a 4), najneskôr však 12. deň pred termínom konania skúšky, ku ktorému sa platba vzťahuje. Výnimka môže byť uvedená na webových stránkach www.scio.sk/nps. Za úhradu je považované doručenie platby na bankový účet spoločnosti Scio v súlade s článkom 6 ods. 6.5. Ak nebude úhrada skúšky vykonaná riadne a včas, spoločnosť Scio na to upozorní záujemcu o účasť na NPS v jeho osobnom profile a zároveň prostredníctvom e-mailovej správy a poskytne mu na zaplatenie dodatočnú lehotu troch dní odo dňa umiestnenia upozornenia o nezaplatení v osobnom profile. Aj v tomto prípade však musí byť platba pripísaná na účet najneskôr 12. deň pred termínom konania skúšky. Ak ani po uplynutí tejto lehoty nedôjde k úhrade platby, zmluva so záujemcom o účasť na NPS zaniká a spoločnosť Scio odstupuje od zmluvy, (objednávku NPS zruší) a to s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po uplynutí dodatočne poskytnutej lehoty. Odstúpenie od zmluvy (zrušenie objednávky) spoločnosť Scio oznámi záujemcovi o účasť na NPS prostredníctvom e-mailovej správy. Odstúpenie od zmluvy (zrušenie objednávky) nie je prekážkou opätovného prihlásenia sa na skúšku (v súlade s článkom 3).

6.2 Úhrada v prípade prihlášky po uzávierke

Pri podaní prihlášky v režime po uzávierke je záujemca o účasť na NPS povinný uhradiť cenu skúšky/skúšok v rámci NPS spoločne s administratívnym poplatkom najneskôr 2. deň pred termínom konania skúšky, ku ktorému sa platba vzťahuje. Ak nebude úhrada vykonaná riadne a včas, spoločnosť Scio odstúpi od objednávky a zmluva so záujemcom o účasť na NPS s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po márnom uplynutí lehoty na zaplatenie zaniká. V prípade prihlášky v režime po uzávierke nie je možné poskytnúť žiadnu dodatočnú lehotu na uhradenie platby. Odstúpenie od zmluvy spoločnosť Scio oznámi záujemcovi o účasť na NPS prostredníctvom e-mailovej správy.

6.3 Úhrada v prípade mimoriadnej prihlášky

Pri prihlásení sa až na mieste konania skúšky/skúšok v danom termíne NPS je záujemca o účasť na NPS povinný uhradiť cenu skúšky/skúšok v rámci NPS spoločne s mimoriadnym príplatkom v hotovosti, a to v okamihu prihlásenia (uzatvorenia zmluvy).

6.4 Úhrada poplatku za „zmenu prihlášky na mieste konania NPS“ (článok 7 ods. 7.3 )

Pri zmene miesta skúšky, podľa článku 7.3, vykonanej na mieste samotnom, je účastník NPS povinný uhradiť administratívny poplatok v hotovosti, a to v okamihu vykonania zmeny. Ak neuhradí účastník NPS požadovanú platbu, nebude zmena uskutočnená a účastník NPS môže urobiť skúšku iba na mieste, ktoré je v súlade s prihláškou uvedené v pozvánke, inak sa postupuje podobne ako pri neúčasti účastníka NPS podľa článku 10.4 týchto Obchodných podmienok.

6.5 Deň a spôsob úhrady

Ak nestanovujú tieto Obchodné podmienky inak, potom platbu za prihlášku na skúšku/skúšky v rámci NPS je možné uhradiť nasledovne:

a) Platba prevodom – po dokončení objednávky sa záujemcovi o účasť na NPS zobrazia údaje potrebné na realizáciu platby bankovým prevodom na účet spoločnosti Scio (variabilný, špecifický a konštantný symbol, číslo účtu), tieto údaje sú zákazníkovi zaslané v e-mailovej správe potvrdzujúcej objednávku. Platba je zvyčajne pripísaná na bankový účet spoločnosti Scio počas jedného až dvoch pracovných dní od vykonania transakcie, ale prevod môže trvať aj dlhšie. Za deň úhrady je považovaný deň, v ktorom je pripísaná príslušná čiastka pod správnym variabilným a špecifickým symbolom na bankový účet spoločnosti Scio. Zúčtovacie údaje sú záujemcovi o účasť na NPS zaslané v e-mailovej správe potvrdzujúcej prihlášku na skúšku/skúšky. Stav svojej objednávky (vrátane platby) môže záujemca o účasť na NPS sledovať vo svojom osobnom profile na www.scio.sk/nps.

b) Platba on-line platobnou kartou – po dokončení objednávky je záujemca o účasť na NPS presmerovaný na platobnú bránu spoločnosti PayMuzo. Záujemca o účasť na NPS zadáva len údaje o svojej platobnej karte, platobná karta však musí mať aktivovanú službu platby cez internet. Úspešne vykonaná platba prostredníctvom platobnej karty je autorizovaná počas 1 pracovného dňa od vykonania platby. Okamihom tejto autorizácie je cena NPS považovaná za uhradenú. Stav svojej objednávky (vrátane platby) môže záujemca o účasť na NPS sledovať vo svojom osobnom profile na www.scio.sk/nps.

Poukaz na NPS – účastníci NPS, ktorí sa hlásia na vybrané fakulty, majú možnosť uhradiť cenu skúšky (alebo jej časť) prostredníctvom vyúčtovania Poukazu na NPS. Cena Poukazu na NPS je súčasťou administratívneho poplatku za prijímacie konanie. Uvedený poukaz pridelí účastníkovi NPS spoločnosť Scio podľa požiadaviek fakulty. Na webových stránkach spoločnosti Scio bude uvedený odkaz na príslušnú webovú stránku, na ktorej bude mať účastník NPS možnosť si svoj poukaz (v podobe kódu) vyzdvihnúť a prihlásiť sa tak s jeho využitím na konkrétny termín (deň) a miesto skúšky/skúšok. Okamihom uplatnenia poukazu je cena NPS považovaná za uhradenú. Poukaz na NPS nie je možné uplatniť spätne (po dokončení objednávky).

7) Zmena miesta konania NPS

7.1 Miesto (mesto) konania skúšky/skúšok

Miesto konania skúšky si vyberá účastník NPS pri vyplňovaní prihlášky. Miestom sa rozumie mesto konania skúšky. V rámci mesta si konkrétnu budovu konania skúšky, z logistických a organizačných dôvodov, nie je možné vybrať. Budovu konania skúšky v rámci jedného mesta je možné zmeniť iba postupom pre zmenu miesta konania skúšky podľa nasledujúcich odsekov. 

7.2 Časové obmedzenie zmeny miesta konania NPS

V prihláške na skúšku/skúšky v rámci NPS je možné zmeniť zvolené miesto konania NPS v danom termíne NPS. Je možné urobiť tak najneskôr 13. deň pred termínom konania skúšky, ku ktorému sa zmena vzťahuje, prostredníctvom osobného profilu na www.scio.sk/nps.

7.3 Zmena miesta konania NPS na mieste samotnom

Ak sa účastník dostaví na iné miesto konania skúšky (adresu), ako to, ktoré je v súlade s prihláškou uvedené v pozvánke (bez toho, že by miesto spôsobom opísaným v bode 7.2 zmenil), bude mu umožnené skúšku vykonať iba v prípade, že to aktuálna situácia (kapacita a organizačné možnosti) v mieste konania skúšky dovolí. Za zmenu miesta konania skúšky vykonanú na mieste samotnom, spoločnosť Scio účtuje s ohľadom na vyššie náklady spojené s organizáciou a logistikou zmeny poplatok podľa cenníka uvedeného na www.scio.sk/nps (pozrite tiež článok 6 ods. 6.4).

7.4 zmena miesta konania NPS spoločnosťou Scio

Spoločnosť Scio si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeniť účastníkom NPS miesto konania skúšky/skúšok (do najbližšieho dostupného miesta konania NPS). Účastníci NPS budú spoločnosťou Scio o takejto zmene vždy ihneď informovaní e-mailovou správou a túto informáciu nájdu tiež vo svojom osobnom profile na www.scio.sk/nps. O možnosti vykonania takejto zmeny pri konkrétnom mieste konania NPS je účastník NPS informovaný pri vyplňovaní prihlášky.

7.5 Zmena prezenčných NPS na on-line NPS

V prípade, že sa v danom termíne konajú prezenčnej i on-line NPS, je v prihláške na skúšku / skúškam v rámci NPS môže účastník ľubovoľne meniť formu skúšky do 13. dňa pred termínom konania skúšky, ku ktorému sa zmena vzťahuje, prostredníctvom osobného profilu na www.scio.sk. 

7.6. Zmena prezenčných NSZ na on-line NSZ zo strany spoločnosti Scio

Spoločnosť Scio si vyhradzuje právo zo závažného dôvodu (najmä nie však iba s ohľadom na epidemiologickú situáciu) zrušiť konania prezenčnej skúšky. V takomto prípade zmení formu skúšky všetkým prihláseným účastníkom na on-line a oznámi zmenu účastníkom okamžite prostredníctvom emailovej správy a zverejnením v ich osobnom profile. Po takejto zmene má účastník možnosť meniť svoju prihlášku (zmeniť termín na niektorý z nasledujúcich) či prihlášku zrušiť v súlade s týmito obchodnými podmienkami. V prípade, že účastník už nemôže urobiť zmenu (k zmene na on-line NPS došlo neskôr ako 13. deň pred príslušným termínom NPS, alebo sa jedná o posledný termín NPS v danom akademickom roku), a zároveň nemôže konať skúšku v on-line NPS, môže spoločnosť Scio požiadať o zrušenie prihlášky a vrátenie uhradenej ceny. Takúto žiadosť vrátane jej odôvodnenia je potrebné odoslať spoločnosti Scio do 3 dní od oznámenia o zmene na on-line NPS.

Zmena na on-line NPS podľa tohto odseku môže prebehnúť aj len pre niektoré miesta konania prezenčných NPS (najmä. V prípade, keď protiepidemické opatrenia budú v danom mieste prísnejšie než vo zvyšku republiky). V takom prípade môže účastník vykonať zmenu aj na iné miesto konania prezenčných NPS, pre ktoré takéto obmedzenie neplatí, avšak vždy len v súlade s termínmi stanovenými týmito obchodnými podmienkami (do 13. dňa pred termínom NPS).

Zmena na on-line NPS prebehne aj v prípade, že protiepidemické opatrenia iba obmedzia kapacitu pre konanie prezenčných NPS tak, že spoločnosť Scio nebude môcť zabezpečiť prezenčnej formu NPS pre všetky prihlásené účastníkmi.

Táto zmena v dôsledku protiepidemických opatrení je predpísaný už pri uzavretí zmluvy s účastníkom a preto nemôže byť dôvodom pre odstúpenie od zmluvy účastníkom.

Pre zmenu on-line NPS na prezenčnej NPS z rozhodnutia spoločnosti Scio platia vyššie uvedené pravidlá primerane. 

8. zmena termínu konania NPS

8.1 Zmena termínu konania skúšky/skúšok

Účastník NPS má právo v rámci toho istého miesta zmeniť termín konania skúšky. Zmeniť termín je možné najneskôr 13. deň pred daným termínom NPS prostredníctvom osobného profilu na www.scio.sk/nps. Informácie o termínoch konania NPS sú tam taktiež k dispozícii. 

8.2 Časové obmedzenie vykonania zmeny termínu NPS

Termín konania je možné týmto spôsobom zmeniť najneskôr 13. deň pred termínom konania skúšky/skúšok, ku ktorému sa zmena vzťahuje.

8.3 Zmena termínu konania NPS spoločnosťou Scio

Spoločnosť Scio si v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie (či už nebude možné konať prezenčne NSZ vôbec alebo v prípade obmedzenia kapacity jednotlivých skúšobných miest) vyhradzuje právo zmeniť termín NSZ na neskorší dátum, a to v prípade nutnosti aj opakovane. Účastníci NPS budú spoločnosťou Scio o takejto zmene vždy ihneď informovaní e-mailovou správou a túto informáciu nájdu taktiež vo svojom osobnom profile na www.scio.cz/nsz. O možnosti vykonania takejto zmeny je účastník NPS informovaný pri vyplňovaní prihlášky. Táto zmena v dôsledku protiepidemiologických opatrení je predvídaná už pri uzavretí zmluvy s účastníkom, a preto nemôže byť dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

9. Doručenie pozvánky

9.1 Pozvánka na NPS

Každému účastníkovi NPS, ktorý má riadne objednanú a uhradenú skúšku/skúšky, umiestni spoločnosť Scio pozvánku na skúšku/skúšky do jeho osobného profilu, a to najskôr 10 a najneskôr 2 dni pred termínom (dňom) konania skúšky/skúšok, v prípade režimu „po uzávierke“ najneskôr 2 dni pred termínom konania skúšok. Umiestnenie pozvánky v osobnom profile oznámi spoločnosť Scio účastníkovi NPS prostredníctvom e-mailovej správy. 

9.2 Forma pozvánky

Pozvánka na NPS bude iba v elektronickej podobe, pozvánku nájde každý účastník NPS vo svojom osobnom profile na www.scio.sk. Upozornenie na umiestnenie pozvánky bude zaslané v elektronickej forme na e-mailovú adresu, ktorú účastník NPS uviedol v prihláške na NPS.

10. Zrušenie a storno prihlášky na NPS, odstúpenie od zmluvy zákazníkom

10.1 Zrušenie prihlášky na NPS zo strany záujemcu o účasť na NPS

Prihlášku na skúšku/skúšky v rámci NPS je záujemca o účasť na NPS oprávnený zrušiť kedykoľvek pred uhradením ceny objednanej skúšky/skúšok v rámci NPS. Prihlášku na NPS môže zrušiť iba sám účastník NPS prostredníctvom svojho osobného profilu, a to z dôvodu nutnosti zaistiť oprávnenosť takejto požiadavky na zrušenie.

10.2 Storno prihlášky na NPS zo strany účastníka NPS

Po uhradení ceny objednanej skúšky/skúšok je účastník NPS oprávnený prihlášku na skúšku/skúšky v rámci NPS stornovať (tzn. zrušiť už zaplatenú prihlášku). Objednávku NPS je možné stornovať iba prostredníctvom osobného profilu na www.scio.sk/nps vyplnením a odoslaním stornovacieho formulára, a to z dôvodu nutnosti zaistiť oprávnenosť takej požiadavky na storno.

10.3 Storno

a) Storno najneskôr 13 dní pred termínom konania skúšky/skúšok

V prípade, že účastník NPS stornuje svoju prihlášku na skúšku najneskôr 13 dní pred termínom konania skúšky/skúšok, je účastníkovi NPS vrátených 65 % uhradenej sumy za príslušnú skúšku a súvisiace produkty. Zostávajúcich 35 % uhradenej skúšky je spoločnosť Scio oprávnená účtovať ako náhradu nákladov spojených s organizáciou skúšky. Zákazník nebude maťv osobnom profile po skúške, na ktorú bol prihlásený, sprístupnený test a nedostane ho ani fyzicky.

b) Storno v rozmedzí 12 – 0 dní pred termínom konania skúšky/skúšok

V období 12 až 0 dní pred termínom konania skúšky už nie je možné prihlášku stornovať. V tomto prípade spoločnosť Scio umožní účastníkovi prostredníctvom osobného profilu prístup k zadaniu skúšok a kľúču správnych riešení na stránkach www.scio.sk (po danom termíne NPS), a celý test v elektronickej podobe s možnosťou stiahnutia, a to za sumu zodpovedajúcu 10 % sumy uhradenej za NPS, ktorú týmto započíta. Zostávajúcich 90 % uhradenej sumy je spoločnosť Scio oprávnená účtovať ako náhradu nákladov spojených s organizáciou skúšky a nákladov na tlačený test, ktorý bol pre účastníka pripravený.

10.4 Neúčasť prihláseného účastníka na skúške

V prípade, že sa prihlásený účastník NPS skúšky nezúčastní, platia pre práva a povinnosti zmluvných strán ustanovenia článku 9.3 b) primerane (tzn., že sa bude postupovať ako v prípade storna). Toto platí aj v prípade, keď účastníkovi neumožní účasť na prezenčnom termíne nariadená karanténa / izolácie. 

Pozor: V žiadnom prípade nie je možné namiesto stornovania prihlášky previesť prihlášku na inú osobu.

10.5 Odstúpenie od zmluvy účastníkom NPS

Účastník NPS má v zmysle ustanovenia § 1829, odst. 1 občianskeho zákonníka právo od uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní od jej uzatvorenia, resp. od prevzatia tovaru, avšak najneskôr 13 dní pred termínom Národných porovnávacích skúšok.  Dvanásty deň pred termínom NPS začne spoločnosť Scio s poskytovaním služieb spočívajúcich v organizačnej príprave NPS. V tejto dobe tiež spoločnosť Scio pre každého účastníka NPS individuálne pripraví zadanie testu, ktorý bude v rámci skúšky absolvovať (test bude označený jedinečným kódom). Účastník NPS s týmto termínom začatia poskytovania služieb súvisiacich s NPS a upravením testu pre osobu každého jednotlivého účastníka NPS vyslovene súhlasí a tento súhlas vyjadruje potvrdením, že je viazaný týmito Pravidlami účasti na NPS (Obchodnými podmienkami). Odstúpenie od zmluvy musí účastník NPS urobiť spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosť, že od zmluvy odstupuje, takým spôsobom je odstúpenie od zmluvy vyplnením formulára, ktorý nájde vo svojom osobnom profile. Účinnosť iného spôsobu odstúpenia od zmluvy vzhľadom na závažnosť možných dôsledkov takéhoto úkonu (neúčasť na NPS, nesplnenie podmienok na prijatie na vybranú fakultu) bude posúdená spoločnosťou Scio vždy individuálne a v prípade pochybností bude účastník NPS požiadaný o naplnenie formy podľa predchádzajúceho odseku alebo inej dostačujúcej formy odstúpenia.

10.6 Postup vrátenia peňazí pri stornovaní prihlášky či odstúpení od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa odseku 10.5 alebo stornovania prihlášky podľa odseku 10.4 vráti spoločnosť Scio peňažné prostriedky prijaté od účastníka NPS do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy účastníkom NPS,  a to rovnakým spôsobom, akým spoločnosť Scio od účastníka NPS prijala. Spoločnosť Scio je taktiež oprávnená vrátiť plnenie poskytnuté účastníkom NPS aj iným spôsobom, pokiaľ s tým účastník NPS bude súhlasiť a nevzniknú tým účastníkovi NPS ďalšie náklady.  

Spoločnosť Scio zašle účastníkovi NPS opravný daňový doklad, účastník NPS potvrdí spoločnosti Scio doručenie tohto opravného daňového dokladu. Na základe toho bude zákazníkovi vrátená zaplatená cena. V prípade storna objednávky je potvrdenie doručenia opravného daňového dokladu formálnou žiadosťou o vrátenie už uhradenej ceny NPS, do potvrdenia doručenia opravného daňového dokladu nemôže spoločnosť Scio vrátiť zaplatenú cenu NPS.

11) Priebeh NSZ, fotografovanie u skúšok / záznam z on-line NSZ, námietka k priebehu skúšky 

11.1 Pravidlá NPS

O priebehu skúšky / skúšok v rámci prezenčných NPS bude účastník NPS informovaný prostredníctvom dokumentu "Informácie o priebehu NPS". Účastník on-line NPS bude poučený o pravidlách, ktoré je potrebné dodržiavať pri absolvovaní skúšky v on-line režime "Pravidlá on-line NPS" (ďalej spoločne "Pravidlá NPS"). Účastník dostane Pravidlá spoločne s pozvánkou k NPS. Priebeh skúšky / skúšok NPS je vopred definovaný a je pre všetkých účastníkov úplne zhodný. Všetky úkony a pravidlá súvisiace s riadnym priebehom NPS (kontrola OP, fotografovanie, zákaz opisovania či používania mobilného telefónu, zákaz prítomnosti tretej osoby či zakázaných predmetov pri on-line NPS pod.) V súlade Pravidlami je účastník povinný akceptovať. V prípade nedodržania Pravidiel, bude výsledok skúšky vyhodnotený ako neplatný (odsek 14.2 Týchto podmienok), z prezenčná skúšky môže byť účastník vylúčený a jej výsledok nebude vyhodnotený vôbec

Účastník môže vopred požiadať o udelenie výnimky z niektorého z Pravidiel online NPS, a to iba zo závažných dôvodov (zdravotné obmedzenia, osobitné vzdelávacie potreby). Na žiadosť spoločnosti Scio existenciu takéhoto závažného dôvodu doloží individuálne dohodnutým spôsobom.
Aplikácia ScioLink môže uchádzačom poskytovať priebežnú spätnú väzbu ohľadom kvality nahrávaného záznamu (napr. Jas, kontrast, svetelnosť, kvalita nahrávania). Ďalej môže aplikácia ScioLink poskytovať spätnú väzbu o porušení pravidiel (napríklad prítomnosť nedovolených predmetov v miestnosti alebo viac osôb) a o spustených nepovolených programoch. Táto spätná väzba je vždy len informatívny, jej účelom je inštruovať uchádzača tak, aby si zaistil čo najlepšie podmienky pre dodržanie pravidiel konania online skúšky. Je však zodpovednosťou účastníka, že pravidlá bude dodržiavať, teda to, že ho aplikácia ScioLink na porušenie pravidiel počas skúšky neupozorní, neznamená, že porušenie nemôže byť zistené dodatočne pri vyhodnotení záznamu. Všetky záznamy sú vždy následne vyhodnotené školenými hodnotiteľmi spoločnosti Scio.

11.2 Sankcie za porušenie pravidiel priebehu NPS

Porušenie Pravidiel podľa ods. 11.3. týchto Podmienok bude považované za podstatné porušenie zmluvných povinností a podmienok priebehu skúšok, pričom v týchto prípadoch nebude účastníkovi umožnené skúšku dokončiť a absolvovať. Vedľa uvedeného vzniká spoločnosti www.scio.cz, s.r.o. právo požadovať po takomto účastníkovi zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 5000, -Sk. Účastník takisto nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny skúšky v danom termíne, lebo plnenie zo strany spoločnosti Scio bolo riadne splnené. Jeho skúška nebude môcť byť vyhodnotená, resp. jej výsledok bude neplatný.

11.3 Snímanie fotografií

Súčasťou poskytovania služby NPS v prezenčným režime je aj vytváranie fotografií, popr. videozáberov z miestností, v ktorých prebiehajú skúšky v rámci NPS, za účelom zaistenia a budúceho overenie regulárneho priebehu skúšky. Súčasťou poskytovania služby NPS v on-line režime je robenie video a audio záznamu z priebehu skúšky a ďalej záznamu z obrazovky počítača účastníka po dobu absolvovaní skúšky. Viac informácií na stránke o ochrane osobných údajov.

11.4 Námietka k priebehu skúšky

Po skúške má každý účastník vo svojom osobnom profile sprístupnený formulár pre podanie námietky k priebehu skúšky. Aby mohlo byť vyhodnotenie námietky prípadne zohľadnené pri vyhodnotení samotnej skúšky, je nevyhnutné, aby námietka bola podaná najneskôr 2 dni od termínu NPS, ku ktorému sa vzťahuje. Neskôr podanú námietku už pri vyhodnotení skúšky nemožno zohľadniť. Rovnako nemožno zohľadniť námietky proti priebehu skúšky podanej inou formou.

Podanie námietky môže byť podkladom pre neskoršiu reklamáciu, prípadne k rozhodnutiu o neplatnosti výsledku z dôvodu porušenia Pravidiel NPS. 

12) Výsledok NPS

12.1 Predbežné výsledky

Po vykonaní skúšky je účastníkovi sprístupnený predbežný výsledok bezprostredne po tom, čo sú spracované záznamové hárky v prípade prezenčných NPS alebo výsledky testov z testovacej aplikácie v prípade online NPS. Tento výsledok má podobu predbežného percentilu. Tento výsledok nie je definitívne, pretože nezohľadňuje výsledky verejnej oponentúry a v prípade online NPS ani vyhodnotenie regulárnosti (dodržanie pravidiel pre absolvovanie skúšky v online podobe). Tento výsledok nie je použiteľný pre prijímacie konanie na fakulty. Jedná sa o platenú službu nad rámec samotnej NPS a jej definitívneho výsledku.

12.2. Doba zverejnenia definitívnych výsledkov

Definitívne výsledky budú sprístupnené najskôr 14 dní po termíne konania skúšky / skúšok a najneskôr v lehote 20 dní po termíne konania skúšky / skúšok. Výsledky budú v osobnom profile prístupné do 31. 8. roku, v ktorom sa končí prijímacie konanie, v rámci ktorého majú byť výsledky NPS použité. Po tomto dátume budú dostupné len súhrnné výsledky v archíve v osobnom profile.

12.3 Podoba definitívneho výsledku

Výsledok samotného testu má podobu skóre. Výsledok skúšky / skúšok NPS, ktorý je platný v rámci prijímacieho konania na fakultách, bude mať podobu percentilu, prípadne prepočítaného, ​​resp. harmonizovaného percentilu (prepočítaný = harmonizovaný). Viac o harmonizovanom percentilu nájdete na www.scio.sk/NPS.

V teste Všeobecných študijných predpokladov, Všeobecných študijných predpokladov a Základov spoločenských vied sa bude prepočet vykonávať pre každý z oddielov testu zvlášť. Pre každý test (resp. Oddiel testu) a termín vznikne konverzné tabuľka medzi skóre a percentilom. Tieto tabuľky budú zverejnené spolu s definitívnymi výsledky podľa článku 12 týchto obchodných podmienok.

13.3 Neplatný výsledok

Výsledky NPS tak, ako sú odovzdávané fakultám a ako sú použité v prijímacom konaní, musí spĺňať prísne kritériá na správnosť a vzájomnú porovnateľnosť znalostí a schopností jednotlivých účastníkov NPS. Spoločnosť Scio sa za to, že výsledky NPS majú také vlastnosti, fakultám aj všetkým účastníkom zaručuje. A v prípade, keď spoločnosť Scio nemôže zaručiť, že výsledok také vlastnosti má, nemôže byť takýto výsledok v prijímacom konaní použitý. Spoločnosť Scio v takom prípade rozhodne o neplatnosti výsledku.

Výsledok je neplatný vždy, ak počas testu (ako online, tak prezenčné) dôjde k porušeniu Pravidiel (ods. 11.1 týchto Podmienok), v dôsledku ktorého nemôže spoločnosť Scio zaručiť, že účastník nezískal či nemohol získať neoprávnenú výhodu oproti ostatným účastníkom. K odhaleniu porušenie pravidiel slúži najmä dohľad u prezenčných NPS, záznamy z online NPS, ale aj ďalšie postupy vyhodnotenie priebehu skúšky (napr. Analýzy odpovedí účastníka).
O neplatnosti výsledku spoločnosť Scio účastníka informuje bezodkladne po vyhodnotení priebehu skúšky a zároveň mu oznámi, k akému porušeniu pravidiel došlo.

V prípade, že účastník nesúhlasí s rozhodnutím o neplatnosti výsledku jeho skúšky, má možnosť požiadať o preskúmanie rozhodnutia o neplatnosti hodnotiacou komisiou. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neplatnosti potom musí podať do 2 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neplatnosti výsledku. V tejto žiadosti účastník uvedie všetky podstatné okolnosti a dôvody na podanie žiadosti. K podaniu žiadosti slúži formulár v osobnom profile účastníka, prostredníctvom ktorého je žiadosť doručená priamo hodnotiacu komisiu. Táto forma je nevyhnutná preto, aby všetky žiadosti boli riadne a včas posúdené hodnotiacou komisiou. Na neskoro podanú žiadosť o preskúmanie nebude braný ohľad.

Komisia na základe žiadosti o preskúmanie znovu vyhodnotí záznam zo skúšky a zhodnotí všetky účastníkom v žiadosti uvedenej okolnosti a dôvody a znovu rozhodne o regulárnosti či neregulárnosti skúšky. Rozhodnutie komisie je konečné.

V prípade, že bude skúška vyhodnotená ako neregulárna, bude účastníkovi vystavené potvrdenie o účasti na skúške a jej výsledku s odôvodnením, prečo bola skúška vyhodnotená ako neregulárna a prečo bolo rozhodnuté o neplatnosti výsledku. Toto potvrdenie bude účastníkovi sprístupnené prostredníctvom osobného profilu.

Neplatný výsledok nebude odovzdaný fakulte.

13) Doručenie výsledku NPS

13.1 Skóre a zverejnenie záznamových hárkov

Každému účastníkovi NPS, ktorý si riadne objednal a riadne a včas uhradil platbu za prihlášku na skúšku/skúšky v rámci NPS a NPS sa zúčastnil, zašle spoločnosť Scio e-mailovou správou informáciu o sprístupnenie záznamových hárkov účastníka NPS a o dosiahnutom skóre v osobnom profile. Záznamové hárky a dosiahnuté skóre budú na webových stránkach www.scio.sk/nps prostredníctvom osobného profilu prístupné v termínoch uvedených na adrese www.scio.sk/nps a prístupné zostanú do 31. 8. roku, v ktorom sa končí prijímacie konanie, v rámci ktorého majú byť výsledky NPS použité.

13.2 Výsledky skúšok

Výsledky (percentil alebo harmonizovaný percentil) budú na webových stránkach www.scio.sk/nps prístupné v termínoch uvedených na adrese www.scio.sk/nps. Výsledky sú prístupné prostredníctvom osobného profilu. O sprístupnení výsledkov bude účastník informovaný prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol v prihláške na NPS.

14) Verejná oponentúra zadania testu a kľúča správnych riešení

14.1 Priebeh verejnej oponentúry zadania testu alebo kľúča správnych riešení

V termínoch uvedených na adrese www.scio.sk/nps budú počas verejnej oponentúry v osobných profiloch účastníkov skúšky zverejnené zadania skúšok a kľúče správnych riešení. Ak je účastník NPS presvedčený o tom, že zadanie testu alebo kľúč správnych riešení obsahuje chybu, môže sa prostredníctvom svojho osobného profilu zúčastniť verejnej oponentúry. Verejná oponentúra sa začne spravidla 2. deň a ukončená je 5. deň po termíne konania skúšok. Ku každému termínu skúšok je toto obdobie konkretizované na adrese www.scio.sk/nps. Podrobnosti a pravidlá účasti vo verejnej oponentúre môže účastník nájsť na www.scio.sk/nsz/verejna-oponentura.asp

14.2 Činnosť a závery nezávislej odbornej komisie

Ak odborná komisia uzná, že podnet je dôvodný a zadanie úlohy alebo kľúč správnych riešení sú skutočne chybné, môže odporučiť buď vyradenie úlohy z ďalšieho hodnotenia testu, alebo uznanie viac ako jednej odpovede ako správnej (toto je jediná výnimka z pravidla, že každá úloha má iba jedno správne riešenie). Spôsob riešenia námietky zvolí odborná komisia podľa jeho vhodnosti v konkrétnom prípade a toto riešenie je platné pre všetkých účastníkov daného testu. V prípade námietky k úlohe, zaradenej duplicitne vo viacerých variantoch testu, bude riešenie platné pre všetky tieto varianty.
Odporúčanie odbornej komisie bude všetkým účastníkom daného termínu NPS umiestnené v osobnom profile spoločne s definitívnymi výsledkami. Odporúčanie komisie je konečné a nemenné. Spoločnosť Scio sa zaväzuje prijať odporúčanie Komisie a riadiť sa ním, v opačnom prípade je spoločnosť Scio povinná svoj postup riadne odôvodniť.

14.3 Riešenie chyby v teste mimo verejnej oponentúry

Ak spoločnosť Scio zistí chybu v zadaní testu v rámci NPS v takom čase, keď už zadanie nie je možné zmeniť, potom takú úlohu z hodnotenia skúšky vyradí pre všetkých účastníkov NPS v príslušnom termíne.

Pozor: Verejná oponentúra v rámci NPS nie je reklamáciou a ani nemá reklamáciu nahradiť. Verejná oponentúra je službou pre účastníkov NPS a spôsob, ako urobiť testovanie v rámci NPS transparentnejšie. Chyba v teste nemusí byť nutne chybou poskytovanej služby, celá koncepcia testov s možnosťou výskytu určitého počtu chýb počíta (pozrite bod 1.5 týchto Obchodných podmienok). Ide teda o dva nezávislé a oddelené procesy. Viac k reklamáciám v článku 19.3 týchto obchodných podmienok. Verejná oponentúra tiež nie je totožná s podaním žiadosti o preskúmanie proti rozhodnutiu fakulty o neprijatí na štúdium.

15) Ochrana osobných údajov

Všetky informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov zákazníkov spoločnosti Scio a účastníkov NPS v súlade s ustanovením článku 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) sú dispozícii na stránke ochrana osobných údajov.

Pozor: Pokiaľ účastník NPS nesúhlasí s poskytnutím rodného čísla či iných osobných údajov soločnosti Scio, môže za príplatok skúšku/skúšky absolvovať v špeciálnom režime, v ktorom nebude poskytnutie osobných údajov požadované. Príplatok je 40 eur za jednu skúšku, pričom slúži na pokrytie zvýšených administratívnych a ďalších nákladov spoločnosti Scio. Výsledky skúšky, ktorá prebehne v tomto špeciálnom (anonymnom) režime, nebudú nikdy (ani po dodatočnom poskytnutí identifikačných údajov účastníka) odovzdané žiadnej fakulte VŠ ani žiadnemu ďalšiemu subjektu, kde by výsledok NPS mohol hrať nejakú rolu. Takýto výsledok slúži len potrebám účastníka skúšky. Skúška, ktorá prebehne v tomto špeciálnom (anonymnom) režime, nie je certifikovaná. Pokiaľ chcete túto skúšku konať v tomto režime, kontaktujte nás.

16) Pokyn k poskytnutiu výsledkov NPS

16.1 Pokyn k poskytnutiu výsledkov skúšok

Účastník NPS v rámci elektronickej prihlášky na NPS (pozrite článok 4 týchto Obchodných podmienok) môže udeliť spoločnosti Scio pokyn, aby poskytla tretiemu subjektu, ktorý označil v prihláške (napr. vysokej škole) výsledok skúšky/skúšok, a to vrátane jeho identifikačných údajov. Udelenie pokynu zaväzuje spoločnosť Scio k spracovaniu, ako aj poskytnutiu identifikačných údajov účastníka a jeho výsledkov skúšky/skúšok príslušnej vysokej škole. Uvedený pokyn je platný a účinný pre všetky skúšky, ktoré účastník NPS vykoná.

16.2 Zmena pokynu

Pokyn k poskytnutiu výsledkov skúšky/skúšok, vrátane osobných údajov, môže účastník zmeniť. Zmeniť pokyn je možné iba v rámci osobného profilu na stránkach www.scio.sk/nps. Zmenu môže účastník urobiť najneskôr 4 dni pred termínom odovzdania výsledkov účastníkov skúšky fakulte, ktorá si databázu výsledkov od spoločnosti Scio vyžiada (informácie o termínoch odovzdania výsledkov skúšok fakulte sú dostupné v osobnom profile uchádzačov, v časti Moje fakulty).

16.3 Odovzdanie výsledku fakultám VŠ

Spoločnosť Scio odovzdá fakultám VŠ, ktoré prijímajú uchádzačov na základe výsledku skúšky/skúšok v rámci NPS, výsledky tých účastníkov NPS, ktorí k tomu výslovne dali pokyn. Bez tohto pokynu nie je možné výsledok fakultám VŠ odovzdať.

Spoločnosť Scio neručí za to, že odovzdaný výsledok bude v prijímacom konaní konkrétnej fakulty VŠ zohľadnený. Informácie o podmienkach, ktoré je nutné pre zohľadnenie výsledku splniť, budú k dispozícii na www.scio.sk/nps na stránkach venovaných informáciám o jednotlivých fakultách. Aktuálne a úplné informácie je potrebné overiť vždy na webových stránkach jednotlivých fakúlt. Aktuálny zoznam fakúlt využívajúcich výsledky NPS je uvedený na adrese www.scio.sk/nps.

16.4 Použitie neplatného výsledku v prijímacom konaní na fakultu VŠ

Neplatný výsledok spoločnosť Scio fakulte neodovzdá. Pokiaľ ho účastník v prijímacom konaní fakulte predloží a fakulta požiada spoločnosť Scio o vyjadrenie k dôvodom rozhodnutia o neplatnosti, spoločnosť Scio fakulte takéto vyjadrenie poskytne. 

17) Archivácia dát účastníkov NPS

Informácie o archivácii a skartačných lehotách nájdete na stránke o ochrane osobných údajov.

18) Sociálne zľavy na NPS

18.1 Podmienky poskytnutia a výška sociálnej zľavy

Záujemcovia o účasť na NPS, ktorí v súlade s právnymi predpismi o sociálnom zabezpečení (zákon č. 117/1995 Zb., o štátnej sociálnej podpore v znení neskorších predpisov) preukážu tzv. hmotnú núdzu a splnia ďalšie kritériá stanovené týmito Pravidlami účasti na NPS (Obchodnými podmienkami), sa spoločnosť Scio zaväzuje poskytnúť sociálnu zľavu. Zľava bude poskytnutá v nasledujúcom rozsahu: každá jednotlivá skúška bude poskytnutá bez registračného poplatku (tzn. zostava „mini“ zadarmo – pri balíkoch s doplnkovými službami navyše bude cena adekvátne znížená); na všetky ďalšie produkty a služby spoločnosti Scio zľava 100 % z aktuálnej ceny, pričom takto poskytnutá sociálna zľava je obmedzená na odber ďalších produktov a služieb do 80 euro / 2.000 Kč pre školský rok. O zľavu nie je možné žiadať opakovane a je možné ju uplatniť iba jednorazovo (iba v rámci jednej objednávky/prihlášky k NPS).

18.2 Náležitosti žiadosti o poskytnutie zľavy

O priznaní  sociálnej zľavy spoločnosť Scio rozhodne na základe žiadosti záujemcu o účasť na NPS. K uvedenej žiadosti je záujemca o účasť na NPS povinný predložiť originál resp. overenú kópiu právoplatného rozhodnutia o priznaní  nároku na dávku prípadne o priznaní nároku aj na príspevok príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny najmä v súlade s ustanovením §25 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Na vyššie uvedenom rozhodnutí musí byť vyznačené, že je platné k dátumu prihlásenia na účasť na NPS. Formulár je na stiahnutie tu: formulár čestného vyhlásenia (Word). Obidva dokumenty je účastník NPS povinný zaslať na adresu: www.scio.cz, s. r. o., Pobřežní 34, Praha 8, 186 00.

18.3 Rozhodovanie o poskytnutí sociálnej zľavy

Po splnení vyššie uvedených podmienok spoločnosť Scio rozhodne o priznaní resp. o nepriznaní sociálnej zľavy. O tomto rozhodnutí bude záujemca o účasť na NPS informovaný najneskôr do 14 dní a to telefonicky alebo e-mailom a súčasne s tým mu budú v prípade rozhodnutia o poskytnutí sociálnej zľavy pridelené zľavové kódy (jeden s platnosťou pre prihlášku na NPS a jeden s platnosťou pre objednanie ostatných produktov, pozrite odsek 18.1), pomocou ktorých bude môcť skúšku/skúšky NPS, ako aj ďalší tovar, objednávať so zľavou.

Pozor: Na poskytnutie sociálnej zľavy účastník NPS nemá právny nárok a je poskytovaná na základe rozhodnutia spoločnosti Scio, a to v závislosti od splnenia podmienok stanovených pre jej poskytnutie. Sociálnu zľavu je možné poskytnúť iba pred uskutočnením objednávky. Spätne, teda na už objednané produkty a služby, nie je možné sociálne zľavy uplatniť. Takisto sociálne zľavy nebudú poskytované na už zlacnené produkty (tzv. „balíčky“).

19) Reklamácie a reklamačný poriadok

Ak nie je v týchto Obchodných podmienkach stanovené inak, vzťahujú sa na reklamácie v rámci NPS primerane ustanovenia všeobecnej časti obchodných podmienok spoločnosti Scio o reklamácii a reklamačnom konaní a zodpovedajúce ustanovenia platných právnych predpisov. Tento článok upravuje iba špecifické situácie v rámci NPS.

19.1. Reklamácie samotného priebehu skúšok

V prípade, že sa v priebehu skúšky vyskytne akýkoľvek problém, ktorý by mohol byť posúdený ako chyba poskytovanej služby, je účastník NPS oprávnený skúšku reklamovať. Reklamáciu môže účastník NPS urobiť dvojakým spôsobom:

a) reklamácia samotného priebehu skúšok vznesením námietky k priebehu skúšky v Protokole účastníka o priebehu skúšky

Tento spôsob uplatnenia reklamácie spoločnosť Scio účastníkovi NPS odporúča, pretože umožní spoločnosti Scio preskúmať priebeh skúšky a reklamáciu vybaviť efektívnejšie ako vtedy, keď bude reklamácia uplatnená až s časovým odstupom. Ak teda účastník NPS v Protokole účastníka o priebehu skúšky označí voľbu „Áno – vznášam námietku k priebehu skúšky“, tak spoločnosť Scio preskúma vznesenú námietku ihneď, ešte pred vyhodnotením skúšky, a o výsledku preskúmania účastníka NPS informuje ihneď emailom.

Spôsob vybavenia takej reklamácie zo strany spoločnosti Scio:

 • ak spoločnosť Scio uzná, že námietka uvedená v protokole nie je oprávnená (najmä vtedy, ak namietaná skutočnosť nemohla mať vplyv na priebeh a výsledok skúšky), tak námietku zamietne, skúška bude vyhodnotená štandardne,
 • ak spoločnosť Scio uzná, že námietka je oprávnená v tom zmysle, že sa v priebehu skúšky vyskytla okolnosť, ktorú spoločnosť Scio síce nemohla ovplyvniť, avšak ktorá mohla mať dopad na priebeh a výsledok skúšky, tak spoločnosť Scio ponúkne účastníkovi NPS možnosť voľby – buď mu bude skúška štandardne vyhodnotená, alebo skúška vyhodnotená nebude a bude mu poskytnutý nový termín zadarmo,
 • ak spoločnosť Scio uzná, že námietka je oprávnená v tom zmysle, že došlo k pochybeniu spoločnosti Scio, ktoré mohlo ovplyvniť priebeh a výsledok skúšky, tak bude účastníkovi aj tak skúška vyhodnotená a zároveň mu bude ponúknutý nový termín zdarma.

Pozor: reklamácie uplatnené týmto spôsobom budú teda vybavované vždy prednostne, a to ešte pred spracovaním výsledkov a vyhodnotením skúšky. Ostatné protokoly budú kontrolované a vyhodnocované postupne neskôr.

b) reklamácia samotného priebehu skúšok kedykoľvek neskôr

V prípade, že účastník skúšky zaškrtne v Protokole účastníka o priebehu skúšky možnosť „nie – nevznášam námietku“ a napriek tomu do protokolu vyplní výhrady k priebehu skúšky, bude sa takými výhradami v protokole uvedenými spoločnosť Scio zaoberať až po vyhodnotení skúšky.
Obdobne bude postupovať spoločnosť Scio aj v prípade, že účastník uplatní reklamáciu priebehu skúšky kedykoľvek neskôr.
V prípade takej reklamácie vzťahujúcej sa na priebeh skúšky v rámci NPS bez označenia „áno – vznášam námietku“ v „Protokole o priebehu skúšky“ sa môže stať, že aj napriek všetkej snahe spoločnosti Scio už situácia v priebehu skúšky nebude môcť byť preskúmaná a reklamácia by z toho dôvodu musela byť zamietnutá.

Ak bude reklamácia oprávnená a ako oprávnená spoločnosťou Scio uznaná, nebude účastníkovi skúška vyhodnotená. Zároveň mu bude vrátená jeho úhrada ceny skúšky. Tiež bude účastníkovi ponúknutý nový termín skúšky zadarmo.

19.2 Reklamácia – námietka proti vylúčeniu účastníka skúšky

Podmienky pre vylúčenie účastníka skúšky sú uvedené v dokumente „Informácie o priebehu NPS“ (pozrite článok 11 týchto obchodných podmienok). Pri vylúčení účastníka bude administrátorom skúšky vyplnený protokol o vylúčení. Uvedený protokol bude vo väčšine prípadov prakticky jediným dôkazným materiálom pre posúdenie prípadnej reklamácie, a je preto v záujme účastníka NPS, aby do protokolu uviedol všetky relevantné skutočnosti a protokol podpísal, prípadne už jeho prostredníctvom podal reklamáciu – námietku proti vylúčeniu účastníka zo skúšky.

Ak bude reklamácia oprávnená a ako oprávnená spoločnosťou Scio uznaná, nebude účastníkovi skúška vyhodnotená. Zároveň mu bude vrátená jeho úhrada ceny skúšky. Tiež bude účastníkovi NPS ponúknutý nový termín skúšky zadarmo.

19.3 Reklamácia chyby v teste

Vzhľadom na to, že spoločnosťou Scio sú vopred presne stanovené kvalitatívne vlastnosti skúšky, najmä počet úloh, ktoré môžu byť chybné a ako také prípadne vyradené bez toho, aby utrpela kvalita a bezchybnosť poskytnutej služby, a vzhľadom na to, že predávaný test je určený na použitie najmä pri skúške NPS, upozorňuje spoločnosť Scio účastníkov NPS, že v prípade reklamácie úlohy do uvedeného stanoveného počtu možných chybných úloh, je pravdepodobné, že reklamácia bude ako nedôvodná zamietnutá. No každá taká reklamácia bude, samozrejme, riešená individuálne.

Ak bude reklamácia oprávnená a ako oprávnená spoločnosťou Scio uznaná, nebude účastníkovi skúška vyhodnotená. Zároveň mu bude vrátená jeho úhrada ceny skúšky. Tiež bude účastníkovi NPS ponúknutý nový termín skúšky zadarmo.

Poznámka: Rozdiel medzi riešením chýb v teste reklamáciou a vyradením úlohy na základe rozhodnutia odbornej komisie vo verejnej oponentúre (podľa článku 14 obchodných podmienok): v prípade podania podnetu na preskúmanie odbornou komisiou a vyradenia úlohy touto odbornou komisiou dôjde k ovplyvneniu výsledkov skúšky všetkých účastníkov daného termínu skúšky, riešenie namietanej chyby v teste je teda súčasťou poskytovanej služby. Reklamáciou napádaná chyba v teste bude riešená vždy iba vo vzťahu k účastníkovi NPS, výsledkom úspešnej reklamácie môže byť iba vrátenie peňazí a umožnenie vykonania skúšky v novom termíne, výsledkom reklamácie nemôže byť zmena výsledku skúšky.

19.4 Reklamácia spracovania záznamového hárku

Účastník NPS zaznamenáva svoje odpovede počas skúšky na tzv. záznamový hárok. Po uskutočnení skúšok je vykonaný automatický prevod (digitalizácia) originálneho záznamového hárku účastníka skúšky do elektronickej podoby (skenovanie a následne automatizovaný prevod na dáta v textovom formáte) a vykonanie výpočtu skóre.

Ak bude účastník skúšky presvedčený, že jeho odpovede v záznamovom hárku boli zle vyhodnotené, prípadne mu bolo zle spočítané skóre, je potrebné, aby túto skutočnosť oznámil spoločnosti Scio a požiadal o individuálne vyhodnotenie záznamového hárku (spracovanie záznamového hárku reklamoval).
Reklamáciu je možné podať iba prostredníctvom osobného profilu na stránkach www.scio.sk/nps. Ak sa bude vinou spoločnosti Scio líšiť individuálne vyhodnotenie od automatického, bude výsledok zmenený podľa zistenia individuálneho vyhodnotenia. Výsledok individuálneho vyhodnotenia záznamového hárku je nadradený automatickému vyhodnoteniu a tento výsledok je konečný a nemenný.

Upozornenie - námietka z dôvodu neuznania výsledku NPS zo strany fakulty:

Námietka, že konkrétne fakulta nezohľadnila výsledok NPS, nemôže byť riešená ako reklamácia, keďže nejde o chybu poskytovanej služby či predávaného tovaru. Spoločnosť Scio neručí (článok 16.3) a ani nemôže ručiť za to, že odovzdaný výsledok bude v prijímacom konaní konkrétnej fakulty VŠ zohľadnený, a preto spoločnosť Scio upozorňuje účastníkov NPS, že nie je dôvodom pre vrátenie peňazí, ak uchádzač absolvuje termín alebo predmet NPS, ktorého výsledky fakulta neuznáva v prijímacom konaní alebo ak fakulta neotvorí program, do ktorého na základe výsledkov NPS prijíma.

20) Zvláštne ustanovenia pre on-line NPS

20.1 Minimálne technické požiadavky zariadení pre absolvovanie on-line NPS

On-line NPS možno konať na zariadení spĺňajúcim tieto minimálne technické požiadavky:

 • Operačný systém Windows 10 / MacOS Sierra 10.12 alebo novší. Iba 64bitová verzia.
 • Pripojenie k internetu: download alspoň 5 Mbps (puload 1 Mbps).
 • Procesor aspoň dual-core 2.0 GHz a 4GB RAM.
 • Internetový prehliadač Google Chrome (najnovšiu verziu), povolené využitie JavaScript, cookies, HTML 5.
 • Rozlíšenie displeja najmenej 1024x768px.
 • Webová kamera s rozlíšením aspoň 480x360px, mikrofón. Oboje môže byť vstavané aj externé. Webkamera musí umožňovať manipuláciu tak, aby bolo možné natočiť 360 ° pohľad do miestnosti.
 • Aspoň 8GB voľného priestoru na disku pre záznam a ukladanie dát v priebehu testu.

20.2 Postup pred samotnou skúškou v režime on-line

Účastník je povinný si pred samotnou skúškou podľa inštrukcií uvedených v osobnom profile nainštalovať aplikáciu Proctoring Desktop.
Je úplne na zodpovednosti účastníka, že disponuje alebo je schopný si zabezpečiť zariadenie spĺňajúce minimálne technické požiadavky uvedené v Pravidlách on-line NPS. Spoločnosť Scio negarantuje dostupnosť služby, ak uchádzač vybavením spĺňajúcim uvedené minimálne požiadavky nedisponuje.

20.3 Prístupové údaje k absolvovanie on-line NPS

Prístup do aplikácie ScioLink bude spoločne s pozvánkou k on-line NPS a inštrukciami umiestnený v jeho osobnom profile, a to najneskôr 8 dní pred skúškou.

20.4 Overenie splnenia minimálnych technických požiadaviek

Účastník je povinný najneskôr štvrtý deň pred skúškou absolvovať tzv. On-boarding, ktorý slúži ku kontrole kompatibility jeho zariadení (overenie splnenia minimálnych technických požiadaviek podľa ods. 20.1 týchto Podmienok) a pripravenosti na on-line skúšku. Súčasťou on-boarding je aj vykonanie úvodnej identifikácie pomocou fotografie tváre a fotografie dokladu totožnosti. Účastník je povinný absolvovať on-boarding pred každým termínom NPS, na ktorý sa hlási.

Účastník je povinný vykonať on-boarding na zariadení, na ktorom bude následne absolvovať aj samotnú skúšku. To, že účastník úspešne prejde on-Boarding znamená, že v okamihu realizácie on-boarding spĺňa jeho zariadení požiadavky na samotnú online skúšku. Je však potrebné mať na pamäti, že zmena konfigurácie zariadení v čase medzi on-boarding a samotnú skúškou môže mať za následok nemožnosť skúšku absolvovať, pretože zariadenia v dôsledku takejto konfigurácie kompatibilitu s testovacím systémom stratí.

Pokiaľ účastník nevykoná on-boarding v stanovenom termíne (najneskôr 4 dni pred skúškou), nebude mu sprístupnená skúška a počas skúšky poskytnutá technická podpora av prípade, že skúšku nebude môcť absolvovať, nenáleží mu žiadna náhrada ani vrátenie peňazí).

Ako úspešný on-boarding je považovaný taký, v ktorom účastník prejde všetkými krokmi on-boarding až k odovzdaniu skúšobného testu.

Uchádzač je povinný spoločnosti Scio nahlásiť do 3 dní od sprístupnenia prihlasovacích údajov najneskôr však 5 dní pred samotnou skúškou, ak zariadenie na ktorom plánuje absolvovať skúšku, neprejde HW kontrolou. On-boarding je automatická operácia spracovávaná toliko systémom ScioLink, nevyhodnocujú ho hodnotitelia spoločnosti Scio, preto ak má účastník akúkoľvek pochybnosť ohľadom vykonaného on-Boarding, je potrebné, aby kontaktoval zákaznícky servis spoločnosti Scio k vyriešeniu prípadného problému. Ak tak účastník neurobí, nemá nárok na podporu zo strany Scio pri riešení problému počas skúšky.

20.5 Čas skúšky

Skúšku je možné vykonať len v čase skúšky uvedenom v pozvánke a v osobnom profile. Ak sa účastník nepripojí včas, nebude mu skúška spätne sprístupnená. Spoločnosť Scio neposkytuje žiadnu náhradu za takto neabsolvovanú skúšku.

20.6 Identifikácia účastníka

Pred začiatkom skúšky bude vykonaná identifikácia účastníka pomocou fotografie z webovej kamery a fotografie dokladu totožnosti. Účastník pred začiatkom skúšky môže byť vyzvaný, aby s pomocou webovej kamery urobil 360 ° scan miestnosti, v ktorej skúšky vykonáva. Presné podmienky online skúšky vrátane požiadaviek na scan miestnosti sú uvedené v Pravidlách online NPS

20.7 Postup v prípade nekompatibility vybavenie účastníka pre absolvovanie on-line NPS

O zmenu termínu NPS môže účastník požiadať v prípade, že vybavenie, na ktorom mal účastník v úmysle absolvovať on-line NPS, neprejde úspešne overením splnenia minimálnych technických požiadaviek podľa ods. 20.4 týchto obchodných podmienok a problém sa nepodarí vyriešiť ani s podporou zo strany spoločnosti Scio, iba vtedy, ak dodržal lehotu na vykonanie kontroly HW vybavenie podľa ods. 20.4, teda kontrolu vykonal do 3 dní od sprístupnenia prihlasovacích údajov, najneskôr však 5 dní pred samotnou skúškou. Podmienkou pre zmenu termínu NPS z tohto dôvodu je, že účastník spolupracuje s administrátormi spoločnosti Scio pri riešení problému. V žiadosti je potrebné uviesť, že účastník žiada o zmenu termínu z dôvodu nesplnenia minimálnych technických požiadaviek. V prípade dodržania týchto podmienok bude účastníkovi zmenený termín skúšky na najbližší po termíne NPS, na ktorý ešte ň nie je prihlásený. Ak žiadny takýto termín už nie je pre účastníka dostupný (účastník je prihlásený na všetky zostávajúce), bude mu vrátený 100% sumy poplatku za skúšku.

20.8 Vyhodnotenie regulárnosti priebehu on-line NPS

Regulárnosť, teda dodržanie Pravidiel on-line NPS, každé on-line skúšky je najneskôr do 10 dní od skúšky vyhodnotená školenými Scio hodnotiteľmi. V prípade, ak sa zistí porušenie Pravidiel on-line NPS, rozhodne spoločnosť Scio o neplatnosti výsledku. Účastník je informovaný o neplatnosti výsledku vo svojom osobnom profile a emailovou správou a zároveň dostane potvrdenie o neplatnom výsledku skúšky podľa ods. 13.3 týchto Podmienok.

20.9 Technické problémy u online NPS a ich riešenie

V prípade technických problémov komplikujúcich riadne vykonanie online skúšky, ktoré sú preukázateľne spôsobené chybou technického riešenia spoločnosti Scio, rozhodne o vhodnom riešení spoločnosť Scio s ohľadom na charakter technických problémov a to, ako či a do akej miery mohli ovplyvniť výsledok skúšky a ponúkne účastníkovi buď možnosť výberu medzi ponechaním výsledku skúšky a vrátením 100% ceny za skúšku, alebo vrátenie 100% ceny skúšky, v prípade, keď technické problémy mohli výsledok skúšky podstatne ovplyvniť. Uchádzač musí v takom prípade podať námietku k priebehu online NPS podľa odseku 20.11 týchto podmienok. Nárok uchádzača bude posúdený pracovníkov technickej podpory spoločnosti Scio najneskôr do 7 dní po termíne NPS.

V prípade technických problémov neumožňujú vykonanie online skúšky, ktoré sú preukázateľne spôsobené chybou technického riešenia spoločnosti Scio, náleží uchádzači vrátenie 100% ceny za skúšku. Uchádzač musí v takom prípade podať námietku k priebehu online NPS podľa odseku 20.11 týchto podmienok. Nárok uchádzača bude posúdený pracovníkov technickej podpory spoločnosti Scio najneskôr do 7 dní po termíne NPS.

21) Záverečné ustanovenia

21.1 Platnosť a záväznosť Pravidiel účasti v NPS (obchodných podmienok)

Tieto Pravidlá účasti v NPS (obchodné podmienky) sa vzťahujú na všetky vzťahy a procesy týkajúce sa iba NPS. Pre ostatné služby, a to vrátane aj všetkých služieb súvisiacich s NPS, a dodávky spoločnosti Scio platia Obchodné podmienky (pre zákazníkov z Českej republiky) a Všeobecné obchodné podmienky (pre zákazníkov zo Slovenska).

21.2 Jazyk komunikácie

Pri komunikácii s účastníkmi NPS v rámci poskytovania služieb a informácií k NPS bude spoločnosť Scio používať slovenský jazyk.

21.3 Súhlas – viazanosť – účastníka NPS týmito Pravidlami účasti v NPS (obchodnými podmienkami)
Záujemca o účasť v NPS odkliknutím tlačidla súhlasu v prihláške potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a svoju vôľu riadiť sa nimi v rámci predmetného zmluvného vzťahu.

produkty