Srovnání výsledků testů žáků základních škol v letech 2005-2011

Vybraná zjištění ze srovnávacího testování základních škol 2005-2011

Uvedené zprávy shrnují vybraná zjištění, ke kterým dospěla společnost Scio na základě dlouhodobého pravidelného testování žáků druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Díky velkému vzorku a možnosti poměřovat relativní posuny jednotlivých účastníků i škol v čase můžeme zjistit poměrně dost o tom, na které školy chodí nejlepší žáci a kde v základních vzdělávacích předmětech (český jazyk, cizí jazyky, matematika) nejvíce během svého studia pokročí.

Společnost Scio umožňuje základním školám a víceletým gymnáziím srovnání výsledků jejích žáků s výsledky žáků jiných škol, a to jak na začátku 2. stupně (vstupní testování v 6. ročníku), tak v jeho závěru (výstupní testování na začátku 9. ročníku). Dále můžou školy zjistit, jak se změnilo pořadí každého žáka mezi vstupním a výstupním testováním, tj. jaký je relativní posun žáka (lze jej též interpretovat jako přidanou hodnotu). Účastnit se mohou i osmiletá gymnázia, u nichž se vstupní testování provádí v primě a výstupní v kvartě.

Shrnutí poznatků

  • Dívky jsou v češtině lepší než chlapci, a to v 9. ročníku výrazněji než v 6. ročníku. Chlapcům se oproti dívkám daří víc v matematice, ale jen v 9. ročníku a nepatrně.
  • Žáci víceletých gymnázií dosahují ve všech testech mnohem lepších výsledků než žáci ZŠ. Lepší jsou i ve využití studijního potenciálu a během nižšího gymnázia zaznamenávají větší učební pokrok než žáci na 2. stupni ZŠ.
  • Velikost školy má souvislost s výsledky všech testů, větší školy jsou lepší než menší. Ve využití studijního potenciálu ale velikost školy prakticky nehraje roli.
  • S velikostí obce (sídla školy) výsledky v testech souvisí jen slabě. Významně se ovšem liší pro různé kraje, zejména je patrné zaostávání žáků v Ústeckém kraji, a to jak výsledky samotnými, tak mírou využití studijního potenciálu.
  • Učební pokrok (relativní posun) žáků na 2. stupni ZŠ nesouvisí v matematice ani v češtině s tím, jaký podíl žáků ze školy odešel po 1. stupni na gymnázium.
  • Průměrná úroveň třídy v matematice v 9. ročníku je vyšší u tříd s větším rozptylem dovedností žáků. V češtině průměrná úroveň s rozptylem nesouvisí.
  • V 6. ročníku je známkování stejně přísné pro dívky i chlapce, v matematice v 9. ročníku dostávají dívky o půl stupně až o stupeň lepší známky, než odpovídá jejich výsledku v testu. 

Souhrnná zpráva ke stažení ve formátu .pdf zde.

Prezentace z tiskové konference ke stažení ve formátu .ppt zde.

Kompletní analytická zpráva ke stažení ve formátu .pdf zde.

Datové zdroje k uvedeným zjištěním ve formátu .zip zde.

 

Kontakt:

Bohumil KARTOUS

e-mail: bkartous@scio.cz
19. 9. 2013