Obchodní podmínky [CZ]

Pro ČRObchodní podmínky pro zákazníky z České i Slovenské republiky
Pro NSZObchodní podmínky pro účastníky Národních srovnávacích zkoušek na VŠ (platí pro ČR i SK)

Obchodní podmínky [CZ]

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi provozovatelem internetového obchodu, společností Scio, a zákazníkem, a to prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce umístněné na internetové adrese www.scio.cz

1) Obecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1 Provozovatel internetového obchodu

www.scio.cz, s.r.o (dále také jen společnost Scio)
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100551
Sídlo společnosti: Pobřežní 34, 186 00, Praha 8
Tel.: CZ +420 234 705 555
E-mail: scio@scio.cz

IČ: 271 561 25
DIČ: CZ 271 561 25
Účet Česká republika:
Banka: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 770550770 / 5500
IBAN: CZ26 5500 0000 0007 7055 0770
SWIFT: RZBC CZ PP

Účet Slovenská republika:
Banka: UniCredit bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 8999776010/1111
IBAN: SK98 1111 0000 0089 9977 6010
SWIFT: UNCR SKBX

Společnost Scio při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává zákazníkovi výrobky nebo poskytuje služby.

1.2 Zákazník

Zákazník je spotřebitelem, tedy fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Zákazník není právnickou osobou.

1.3 Spotřebitelská smlouva

Spotřebitelská smlouva je taková smlouva, kdy jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel (zákazník) a na druhé straně dodavatel zboží či poskytovatel služeb, zejména se jedná o smlouvu kupní, o dílo nebo o jiné smlouvy dle občanského zákoníku. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky smlouvy o poskytování služeb (smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem) a/nebo podmínky smlouvy kupní.

1.4 Platnost obchodních podmínek

Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může společnost Scio měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. V případě, že změna obchodních podmínek znamená podstatnou změnu práv a povinností zákazníka, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit.

1.5 Produkty společnosti Scio

Popis jednotlivých produktů společnosti Scio je uveden v internetovém obchodě na adrese  www.scio.cz, případně na dalších internetových adresách uvedených dále v těchto obchodních podmínkách.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti Scio uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, nejsou-li uvedené v těchto obchodních podmínkách.

1.6 Informace k objednávce

Společnost Scio poskytuje veškerá oznámení a informace týkající se objednávky zákazníkovi v elektronické podobě, a to prostřednictvím emailové zprávy. Společnost Scio neodpovídá za případy, kdy k doručení odeslané e-mailové zprávy nedojde vinou provozovatele přenosové sítě či e-mailové schránky zákazníka.

2) Registrace zákazníka, objednávka produktů a uzavření smlouvy

2.1 Registrace v internetovém obchodě společnosti Scio

Před odesláním první objednávky se zákazník zaregistruje v internetovém obchodě na webové adrese www.scio.cz.

Registrace je nezbytnou podmínkou pro to, aby zákazník mohl obsluhovat svůj osobní profil, v němž má možnost sledovat aktuální stav svojí objednávky, případně objednávku zrušit, stornovat nebo změnit doručovací adresu dle článku 5), odst. 1, 2 a 3 těchto Obchodních podmínek. V osobním profilu zákazníka se pak zobrazují i případné další doplňující informace ke zvolenému produktu.

Systém zákazníka sám navede do registračního formuláře, kde zákazník vyplní nezbytné údaje:
• přihlašovací jméno a heslo
• jméno a příjmení
• úplnou poštovní adresu (ulice, číslo domu, PSČ a město)
• e-mailovou adresu
• telefon

Úspěšná registrace zákazníka je společností Scio potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem při registraci. Zákazník je povinen správně a pravdivě vyplnit všechny povinné údaje, při jakékoliv jejich změně je povinen je aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou společností Scio považovány za správné. V případě zadání chybných nebo neúplných údajů společnost Scio nezaručuje, že objednávka bude správně a včas vyřízena.

Registraci zákazník provede pouze jednou. Každou další objednávku provádí pod registračními údaji přidělenými v rámci první objednávky, tedy pod přihlašovacím jménem a heslem.

Přístup k osobnímu profilu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho osobního profilu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání svého osobního profilu třetím osobám.

Společnost Scio může zrušit osobní profil zákazníka, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj osobní profil déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Zákazník bere na vědomí, že osobní profil nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti Scio, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.2 Zabezpečení nakládání s osobními údaji

Registrační údaje zákazníka jsou chráněny před jejich zneužitím třetími osobami v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

2.3 Objednávka

Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
• objednávaném zboží či službě (objednávaný produkt „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
• způsobu úhrady ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
• informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky společnosti Scio je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník společnosti Scio kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou společností Scio považovány za správné. Společnost Scio neprodleně po obdržení objednávky potvrdí zákazníkovi její přijetí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v osobním profilu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).

Společnost Scio je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, emailem či telefonicky).

2.4 Uzavření smlouvy

Smluvní vztah mezi společnosti Scio a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je společností Scio zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka. Zpráva obsahuje kompletní informace o provedené objednávce.

Od tohoto momentu mezi společností Scio a zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavřená smlouva je společností Scio archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na webových stránkách internetového obchodu www.scio.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3) Cena a úhrada ceny produktů

3.1 Výše ceny produktů

Výše ceny produktů společnosti Scio je určena ceníkem zveřejněným v internetovém obchodě na www.scio.cz platným ke dni odeslání objednávky společnosti Scio. Společně s cenou je zákazník povinen zaplatit společnosti Scio také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši dle bodu 4.3. těchto obchodních podmínek. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.2 Den a způsob úhrady

Nestanoví-li tyto obchodní podmínky nebo není-li na stránce konkrétního produktu stanoveno jinak, pak platbu za objednávku (za zboží či službu a případné náklady spojené s dodáním zboží) lze uhradit následovně:

a) Platba převodem – po dokončení objednávky se zákazníkovi zobrazí údaje potřebné pro realizaci platby bankovním převodem na účet společnosti Scio (variabilní, specifický a konstantní symbol, číslo účtu), tyto údaje jsou zákazníkovi zaslány v e-mailové zprávě potvrzující objednávku. Platba je obvykle připsána na bankovní účet společnosti Scio během jednoho až dvou pracovních dnů od provedení transakce, avšak převod může trvat i déle. Za den úhrady je považován den, v němž je připsána příslušná částka pod správným variabilním a specifickým symbolem na bankovní účet společnosti Scio.

b) Platba on-line platební kartou - po dokončení objednávky je zákazník přesměrován na platební bránu společnosti PayMuzo. Zákazník zadává pouze údaje o své platební kartě, platební karta musí mít aktivovanou službu platby přes internet. Úspěšně provedená platba prostřednictvím platební karty je autorizována automaticky během 1 pracovního dne od provedení platby. Okamžikem této autorizace je cena považována za uhrazenou.

c) Platba prostřednictvím eKonto - po dokončení objednávky je zákazník přesměrován na internetové stránky Raiffeisen Bank, kde autorizuje platbu ze svého účtu. Úspěšně provedená platba prostřednictvím služby eKonto je autorizována automaticky během 1 pracovního dne od provedení platby. Okamžikem této autorizace je cena považována za uhrazenou.

d) Platba na dobírku – pokud zákazník v objednávce zvolí doručení produktu na dobírku, uhradí cenu včetně poštovného a úhrady za dobírku při doručení produktu. Úhrada na dobírku je možná pouze u produktů (zboží), které jsou doručovány prostřednictvím České pošty, a.s.

e) Platba prostřednictvím superCash - po dokončení objednávky zákazníkovi zobrazí doklad potřebný pro realizaci platby prostřednictvím systému superCash. Zákazník si vytiskne zobrazené údaje a jejich prostřednictvím provede platbu na kterémkoli terminálu společnosti Sazka, a.s. či na kterékoli pobočce České pošty. Úspěšně provedená platba prostřednictvím služby superCash je autorizována automaticky během 1 pracovního dne od provedení platby. Okamžikem této autorizace je cena považována za uhrazenou.

3.3. Povinnost zákazníka uhradit objednaný produkt

Zákazník není povinen hradit zálohu ani jinou podobnou platbu, dle zvoleného způsobu úhrady (tedy mimo zboží zasílaného na dobírku) však bude až na výjimky společnost Scio požadovat uhrazení celé ceny předem před odesláním zboží zákazníkovi. Ustanovení § 2119, odst. 1 OZ se nepoužije.
Cena je splatná do 14 dní od uzavření smlouvy.

4) Doručení objednaných produktů

4.1 On-line produkty

On-line produkty jsou považovány za doručené zasláním přihlašovacích údajů (heslo, kód) do příslušené on-line aplikace na emailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci.

V případě, že zákazník využije přihlašovací údaje a přistoupí jejich prostřednictvím k zakoupenému on-line produktu dříve než po uplynutí 14tidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu bodu 5.4 Obchodních podmínek, vyjadřuje tím výslovný souhlas s tím, že společnost Scio započala s plněním dle této smlouvy před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy, což bude mít ve smyslu ustanovení § 1837, písm. l) občanského zákonu za následek nemožnost uplatnit odstoupení od smlouvy po takovém zahájení plnění.

4.2 Služby

Informace a materiály spojené se službami objednanými prostřednictvím internetového obchodu na www.scio.cz zasílá společnost Scio na emailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci.

V případě, že zákazník při objednávce zvolil termín plnění objednávané služby dříve než po uplynutí 14tidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu bodu 5.4 Obchodních podmínek, vyjadřuje tím výslovný souhlas s tím, aby společnost Scio započala s plněním dle této smlouvy před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy, což bude mít ve smyslu ustanovení § 1837, písm. a) občanského zákonu za následek nemožnost uplatnit odstoupení od smlouvy po takovém zahájení plnění.

4.3 Zboží

Zboží zasílá společnost Scio následující pracovní den, nejpozději však do pěti pracovních dní po jeho zaplacení zákazníkem nebo v případě platby na dobírku ve stejné lhůtě od potvrzení objednávky na adresu uvedenou zákazníkem při objednání prostřednictvím České pošty, a.s. a to na území České a Slovenské republiky. V případě, že si zákazník přeje zaslání zboží mimo Českou a Slovenskou republiku, je toto třeba předem domluvit telefonicky v call centru společnosti Scio.

Náklady na doručení zboží objednaného prostřednictvím internetového obchodu na www.scio.cz nese zákazník. Výše nákladů na doručení zboží (poštovného) je následující:
• doporučená zásilka 60 Kč nebo cenný balík 120 Kč (určuje se dle velikosti zásilky, přesná cena bude uvedena vždy u konkrétního produktu)
• doporučená zásilka – na dobírku 120 Kč nebo cenný balík - na dobírku 180 Kč dle velikosti zásilky (určuje se dle velikosti zásilky, přesná cena bude uvedena vždy u konkrétního produktu)
• doručení na Slovensko (doporučeně) 122 Kč nebo 220 Kč dle velikosti zásilky (určuje se dle velikosti zásilky, přesná cena bude uvedena vždy u konkrétního produktu), pozor, nelze zaslat na dobírku.

Cena doručení mimo Českou a Slovenskou republiku bude stanovena v konkrétním případě individuálně podle skutečných nákladů na doručení.

5) Změna, zrušení a storno objednávky

5.1 Změna objednávky

Objednávku nelze po jejím odeslání měnit. Výjimkou je pouze oprava poštovní adresy pro doručení produktu, kterou lze učinit prostřednictvím osobního profilu zákazníka.

5.2 Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Zákazník je oprávněn objednávku zrušit kdykoliv před uhrazením ceny objednaného produktu. Objednávku může zrušit pouze sám zákazník prostřednictvím svého osobního profilu, a to z důvodu nutnosti zajistit oprávněnost takového požadavku na zrušení.

5.3 Storno objednávky ze strany zákazníka

Po uhrazení ceny objednaného produktu je zákazník oprávněn objednávku produktu stornovat pouze v případech a za podmínek výslovně stanovených pro jednotlivé produkty ve zvláštních ustanoveních článku 9 těchto Obchodních podmínek, a to pouze prostřednictvím osobního profilu na www.scio.cz vyplněním a odesláním stornovacího formuláře, a to z důvodu nutnosti zajistit oprávněnost takového požadavku na storno. Není-li možnost stornování u produktu uvedena, objednávku po jejím zaplacení již stornovat nelze.

5.4 Odstoupení od smlouvy zákazníkem

Zákazník má ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu s výjimkou:
• produktu společnosti Scio, který spočívá v poskytování služby (včetně on-line produktů), jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem zákazníka započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (termín zahájení poskytování služby je u takového produktu výslovně uveden nebo je závislý přímo na úkonu zákazníka),
• produktu společnosti Scio upraveného podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu
• produktu společnosti Scio, který je audio nebo video nahrávkou nebo počítačovým programem, porušil-li zákazník jejich originální obal,
• zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, u služby od uzavření smlouvy. V této lhůtě musí být oznámení o odstoupení od smlouvy společnosti Scio odesláno. Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník využit vzorový formulář poskytovaný společností Scio, jenž nalezne ve svém osobním profilu v sekci objednávky a který může přímo z osobního profilu odeslat. Odstoupení od smlouvy může zákazník zaslat také na adresu provozovny společnosti Scio či na adresu elektronické pošty společnosti Scio scio@scio.cz.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být společnosti Scio vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží společnosti Scio, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

5.5 Zrušení objednávky ze strany společnosti Scio

Společnost Scio je oprávněna zrušit objednávku zákazníka, resp. odstoupit od smlouvy, pokud cena nebyla uhrazena do 14 dní od jejího uzavření (potvrzení objednávky) dle bodu 2.4 těchto Obchodních podmínek. V případě zaslání zboží na dobírku je společnost Scio oprávněna odstoupit od uzavřené smlouvy, pokud zákazník zboží nepřevezme.

5.6 Postup vrácení peněz při stornování objednávky či odstoupení od smlouvy

5.6.1. Postup vrácení peněz při odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 5.4. těchto obchodních podmínek vrátí společnost Scio peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je společnost Scio od zákazníka přijala. Společnost Scio je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Zákazník může uvést jiný způsob (číslo účtu) pro vrácení peněz v rámci potvrzení opravného daňového dokladu.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu společnost Scio částku odpovídající ceně zboží a částku odpovídající nákladům na doručení zboží zákazníkovi, zvolil-li si však zákazník dražší poštovné než je základní, vrátí mu společnost Scio částku odpovídající základnímu poštovnému, které k doručení zboží nabízí.

5.6.2. Postup vrácení peněz při stornování objednávky

V případě storna objednávky je potvrzení doručení opravného daňového dokladu potvrzením samotného storna objednávky, bez potvrzení doručení opravného daňového dokladu nebude společnost Scio na stornování objednávky brát zřetel.

Peníze budou zákazníkovi vráceny do 30 dnů od doručení potvrzeného opravného daňového dokladu.

5.6.3. Společná ustanovení

Společnost Scio není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než jí zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží společnosti Scio odeslal.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je společnost Scio oprávněna jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení ceny.

Společnost Scio zašle zákazníkovi do 10ti dní opravný daňový doklad, zákazník potvrdí společnosti Scio doručení tohoto opravného daňového dokladu a doplní do něj číslo bankovního účtu, na který chce vrátit peníze (v případě, že číslo účtu nedoplní, budou mu peníze vráceny na účet, z nějž za produkt zaplatil). Na základě toho bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena.

6) Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o zpracování a ochraně osobních údajů zákazníků společnosti Scio v souladu s ustanovením článku 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou k dispozici na stránce ochrana osobních údajů.

7) Reklamace a reklamační řád – práva z vadného plnění

7.1 Reklamační řád

Reklamační řád stanoví pro zákazníka postup v případě, že přes veškerou snahu společnosti Scio o zajištění vysoké kvality poskytovaných produktů vznikne na straně zákazníka důvod k uplatnění odpovědnosti z vadného plnění. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Vada produktu, záruční doba

Společnost Scio odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Vada produktu znamená, že prodávaný produkt nemá stranami sjednané, výslovně uvedené nebo obvyklé vlastnosti a/nebo ho nelze užít obvyklým způsobem a/nebo nevyhovuje právním předpisům. Zákazníkovi nenáleží práva z odpovědnosti za vady v případě vady, pro kterou je zboží prodáváno za sníženou cenu, případně za přiměřené opotřebení, pokud je prodáváno použité zboží.
Společnost Scio odpovídá za vady produktu, které se vyskytnou v zákonné záruční lhůtě. Společnost Scio však neodpovídá za vady vzniklé v důsledku opotřebení hmotné věci či užívání produktu v rozporu s pokyny společnosti Scio či v rozporu s obvyklým způsobem užívání.

7.3 Způsob uplatnění práv z odpovědnosti společnosti Scio za vady produktů (reklamace)

Zákazník je povinen produkt po jeho obdržení bez zbytečného odkladu zkontrolovat.

Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.

Zákazník je povinen oznámit společnosti Scio vadu produktu neprodleně po té, co takovou vadu zjistí. Pro urychlení vyřízení reklamace doporučuje společnost Scio, aby zákazník v případě reklamace vyplnil reklamační list, který obsahuje veškeré údaje nezbytné pro vyřízení reklamace (ke stažení zde) a zaslal ho emailem nebo poštou společně s reklamovaným produktem společnosti Scio.

Společnost Scio je povinna o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji bez zbytečného prodlení. Společnost Scio se zavazuje informovat zákazníka o způsobu vyřízení reklamace do 3 pracovních dní od jejího uplatnění. Společnost Scio se zavazuje reklamaci vyřídit v co nejkratší možné době, nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění zákazníkem.

7.4 Práva zákazníka z odpovědnosti společnosti Scio za vady produktů

Jde-li o vadu, která je podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, v případě poskytované služby poskytnutí stejné služby znovu nebo její doplnění v řádné kvalitě a kvantitě, na přiměřenou slevu z ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Zákazník sdělí společnosti Scio, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
Jde-li o vadu, která je nepodstatným porušením smlouvy má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí společnost Scio zákazníkovi uhrazenou cenu produktu v souladu s bodem 5.6 těchto Obchodních podmínek.

8) Autorská práva

Zákazník je povinen při nakládání s veškerými produkty společnosti Scio dodržovat zákon č. 121/2000 Sb o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákazník zejména není oprávněn v rozporu s autorským zákonem půjčovat, kopírovat, dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů a dalších poskytnutých materiálů společnosti Scio. Porušením ustanovení autorského zákona se zákazník vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany společnosti Scio, v některých případech může takové porušení autorského zákona naplnit i znaky trestného činu.

9) Zvláštní ustanovení pro jednotlivé produkty

Ustanovení tohoto článku obsahují zvláštní úpravu pro jednotlivé v něm uvedené produkty.

9.1 Tištěné testy, sady testů

Pro tištěné testy a sady testů nejsou žádná zvláštní ustanovení obchodních podmínek.

9.2 Internetové kurzy

Pro internetové kurzy nejsou žádná zvláštní ustanovení obchodních podmínek.

9.3 On-line testy

Pro on-line testy nejsou žádná zvláštní ustanovení obchodních podmínek.

9.3 On-line testy

Pro on-line testy nejsou žádná zvláštní ustanovení obchodních podmínek.

9.4 Fyzické produkty, hračky a deskové hry

Pro fyzické produkty, hračky a deskové hry nejsou žádná zvláštní ustanovení obchodních podmínek.

9.5 Prezenční kurzy a kurzy Jak na češtinu, Jak na matiku

9.5.1. Přihláška k prezenčním kurzům

K prezenčním kurzům pro přípravu na střední školy a víceletá gymnázia a kurzy Jak na češtinu a Jak na matiku se lze přihlásit vždy nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu, k prezenčním kurzům pro přípravu na vysoké školy se lze přihlásit vždy nejpozději 1 pracovní den před konáním kurzu, a to prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách www.scio.cz. Přihláška je součástí objednávky (dle bodu 2.3. těchto Obchodních podmínek). Jako potvrzení přihlášky je zákazníkům rozesílána e-mailová zpráva s dalšími informacemi.

Do přihlášky je zákazník povinen uvést tyto údaje:
• jméno a příjmení zákazníka
• funkční e-mail zákazníka
• vybrané místo konání kurzu a jeho termín
•    informaci o způsobu odcházení z kurzu (v případě nezletilého účastníka kurzu)

Chybně zadané údaje lze opravit pouze prostřednictvím formuláře v osobním profilu nebo e-mailem na adrese scio@scio.cz.

Společnost Scio následně potvrdí úspěšnou přihlášku ke kurzu e-mailovou zprávou na adresu zákazníka. Zpráva obsahuje kompletní informace o provedené přihlášce.

Pozor: Ke kurzu je možné se přihlásit výhradně prostřednictvím veřejné sítě Internet objednávkou na stránkách www.scio.cz. V případě problémů s přihlášením (objednáním kurzu) lze kontaktovat call centrum společnosti Scio.

9.5.2. Právo společnosti Scio neotevřít kurz

Společnost Scio si vyhrazuje právo kurz neotevřít při nesplnění požadavků minimální obsazenosti (8 účastníků). O této skutečnosti bude zákazník informován nejpozději 1 pracovní den před termínem kurzu. Účastníci takto zrušeného kurzu mají právo dle vlastní volby buď na změnu místa či termínu kurzu, nebo na vrácení 100 % uhrazené částky.

9.5.3. Úhrada prezenčních kurzů a kurzů Jak na češtinu a Jak na matiku

Při podání řádné přihlášky je zákazník povinen uhradit cenu kurzu do 14 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však 1 pracovní den před termínem konání kurzu, k němuž se platba vztahuje. Den úhrady je uveden u jednotlivých způsobů úhrady v bodě 3.2 těchto Obchodních podmínek. Nebude-li úhrada kurzu provedena řádně a včas, společnost Scio upozorní zákazníka prostřednictvím e-mailové zprávy a poskytne mu k zaplacení dodatečnou lhůtu. Pokud ani po uplynutí této lhůty nedojde k úhradě platby, smlouva se zájemcem o účast v kurzu zaniká a společnost Scio přihlášku ke kurzu zruší. Zrušení přihlášky poslední den před konáním kurzu lze předejít zasláním potvrzení o provedené platbě. Zrušení přihlášky společnost Scio oznámí zákazníkovi prostřednictvím e-mailové zprávy. Zrušení přihlášky není překážkou opětovného přihlášení se k prezenčnímu kurzu.

9.5.4. Změna místa konání kurzu, termínu kurzu či jednotlivé lekce, změna lektora

Přihlášený účastník kurzu má právo změnit termín či místo konání jednotlivých lekcí kurzů či celého kurzu, a to prostřednictvím formuláře umístěného v osobním profilu na stránkách www.scio.cz. Změnit místo či termín konání kurzu však lze pouze 1x v rámci jedné objednávky a nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání kurzu, na nějž je účastník přihlášen. V případě změny na pozdější termín platí storno podmínky platné pro termín původně objednaný.

Společnost Scio si v případě nutnosti (vyšší moc, tj. nepředvídatelné události, onemocnění lektora apod.) vyhrazuje právo změnit místo konání kurzu (do dalšího nejbližšího dostupného místa konání) nebo termín konání kurzu nebo jednotlivé lekce. Zákazníci budou společností Scio o takové změně vždy ihned informováni e-mailovou zprávou a tuto informaci naleznou rovněž ve svém individuálním osobním profilu. V případě, že se účastník kurzu nebude moci ve změněném místě či termínu ze závažných důvodů zúčastnit, rozhodne společnost Scio o odpovídajícím náhradním řešení individuálně.

Společnost Scio si rovněž vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu, a to i v průběhu kurzu. Změna lektora je zcela v kompetenci společnosti Scio a nezakládá právo zákazníka na jakoukoliv náhradu.

9.5.5. Pozvánka na prezenční kurzy a kurzy Jak na češtinu a Jak na matiku

Pozvánka na prezenční kurz pro přípravu na střední školy a víceletá gymnázia a kurzy Jak na češtinu a Jak na matiku se zákazníkovi zobrazí v osobním profilu ihned po připsání platby na náš účet. Pozvánka na prezenční kurz pro přípravu na vysoké školy se zákazníkovi zobrazí v osobním profilu ihned po objednání kurzu.

9.5.6. Pozdější nástup do kurzu

Zákazník se může přihlásit do už probíhajícího kurzu v případě, že to umožňují kapacitní podmínky kurzu. Zákazník obdrží materiály z předchozích lekcí, které neabsolvoval. Zákazníkovi však tímto nevzniká nárok na snížení ceny kurzu. V případě absence účastníka kurzu na některé lekci či lekcích bude postupováno obdobně. Toto ustanovení neplatí v případě kurzů Jak na češtinu a Jak na matiku.

9.5.7 Vrácení zaplacené ceny kurzu v případě porušení podmínek ze strany Scio

Účastník může požadovat ukončení své účasti v kurzu v případě, že společnost Scio poruší podmínky kurzu uvedené v nabídce kurzů nebo v osobním profilu zákazníka a k nápravě nedojde ani po písemné výzvě (emailem na scio@scio.cz) účastníka. Společnost Scio se zavazuje námitky uvedené v takové výzvě řešit vždy obratem a v případě, že shledá pochybení a je-li to možné, učinit ihned kroky k nápravě. V případě, že k nápravě nedojde nebo náprava není možná, navrhne zákazníkovi náhradní řešení. V případě, že námitky uvedené v takové výzvě nejsou vyřízeny do 10 pracovních dní, může účastník požadovat vrácení zaplacené ceny té části kurzu, která odpovídá lekcím, kterých se účastník nebude účastnit z důvodů ve výzvě uvedených.
 

9.5.8. Storno přihlášky k prezenčnímu kurzu a kurzům Jak na češtinu a Jak na matiku

Přihlášku k prezenčnímu kurzu je zákazník oprávněn stornovat, tj. zrušit již zaplacenou objednávku za následujících podmínek:
• Storno nejpozději 10 dnů před termínem konání kurzu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu nejpozději 10 dnů před termínem konání kurzu, společnost Scio vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbývajících 10 % uhrazené částky náleží společnosti Scio jako paušální náhrada za administrativní náklady spojené se zpracováním přihlášky zákazníka
• Storno v rozmezí 9 – 3 dnů před termínem konání kurzu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu v rozmezí 9 – 3 dnů před termínem kurzu, společnost Scio vrátí zákazníkovi 50% uhrazené částky za příslušný kurz.
• Storno v rozmezí 2 – 0 dnů před termínem konání kurzu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu v rozmezí 2 – 0 dnů před termínem kurzu či během konání kurzu, nebude mu společností Scio vrácena žádná část uhrazené částky za příslušný kurz.

V případě, že účastník nemůže být z jakéhokoli důvodu přítomen na kurzu, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného. V případě, že je to možné, je mu nabídnuta možnost absolvování kurzu v jiném městě či termínu a jsou mu poskytnuty materiály z kurzu, které si může po předchozí domluvě ve dny konání kurzů vyzvednout.

Výjimkou z těchto stornopodmínek je onemocnění účastníka před konáním jednodenního intenzivního prezenčního kurzu pro přípravu na víceletá gymnázia a střední školy a onemocnění účastníka před začátkem kurzů Jak na češtinu a Jak na matiku. V tomto případě společnost Scio vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbývajících 10 % uhrazené částky náleží společnosti Scio jako paušální náhrada za administrativní náklady spojené se zpracováním přihlášky zákazníka. Společnost Scio si vyhrazuje právo požadovat, aby zákazník doložil onemocnění účastníka lékařským potvrzením.

9.5.9 Právo společnosti Scio odstoupit od smlouvy – ukončit účastníkovi kurz

Společnost Scio má právo odstoupit od smlouvy s účastníkem, který hrubým způsobem narušuje průběh kurzu, ohrožuje zdraví nebo majetek ostatních účastníků kurzu, lektora či třetích osob, nebo poškozuje prostory, kde se kurz koná, či v případě, že takové poškození bezprostředně hrozí. V případě poškození majetku společnosti Scio nebo vlastníka prostor, kde se kurz koná, je účastník povinen takovou škodu nahradit.

9.6. ScioCAMP

9.6.1 Přihláška ke ScioCAMPu

Ke ScioCAMPům se lze přihlásit vždy nejpozději 2 pracovní dny před konáním ScioCAMPu, a to prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách www.scio.cz. Přihláška je součástí objednávky (dle bodu 2. 3. těchto Obchodních podmínek). Jako potvrzení přihlášky je zákazníkům rozesílána e-mailová zpráva s dalšími informacemi.

Do přihlášky je zákazník povinen uvést tyto údaje:
• jméno a příjmení zákazníka
• funkční e-mail zákazníka
• vybrané místo konání ScioCAMPu a jeho termín

Chybně zadané údaje lze opravit pouze prostřednictvím formuláře v osobním profilu nebo emailem na adrese scio@scio.cz.
Společnost Scio následně potvrdí úspěšnou přihlášku ke ScioCAMPu e-mailovou zprávou na adresu zákazníka. Zpráva obsahuje kompletní informace o provedené přihlášce.

Pozor: Ke ScioCAMPu je možné se přihlásit výhradně prostřednictvím veřejné sítě Internet objednávkou na stránkách www.scio.cz. V případě problémů s přihlášením (objednáním kurzu) lze kontaktovat call centrum společnosti Scio.

9.6.2. Právo společnosti Scio neotevřít ScioCAMP

Společnost Scio si vyhrazuje právo ScioCAMP neotevřít při nesplnění požadavků minimální obsazenosti (8 účastníků). O této skutečnosti bude zákazník informován nejpozději 1 pracovní den před termínem ScioCAMPu. Účastníci takto zrušeného ScioCAMPu mají právo dle vlastní volby buď na změnu místa či termínu ScioCAMPu, nebo na vrácení 100 % uhrazené částky.

9.6.3. Úhrada ScioCAMPů

Při podání řádné přihlášky je zákazník povinen uhradit cenu ScioCAMPu do 14 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však 1 pracovní den před termínem konání ScioCAMPu, k němuž se platba vztahuje. Den úhrady je uveden u jednotlivých způsobů úhrady v bodě 3.2 těchto Obchodních podmínek. Nebude-li úhrada ScioCAMPu provedena řádně a včas, společnost Scio upozorní zákazníka prostřednictvím e-mailové zprávy a poskytne mu k zaplacení dodatečnou lhůtu. Pokud ani po uplynutí této lhůty nedojde k úhradě platby, smlouva se zájemcem o účast ve ScioCAMPu zaniká a společnost Scio přihlášku ke ScioCAMPu zruší. Zrušení přihlášky společnost Scio oznámí zákazníkovi prostřednictvím e-mailové zprávy. Zrušení přihlášky poslední den před konáním ScioCAMPu lze předejít zasláním potvrzení o provedené platbě. Zrušení přihlášky není překážkou opětovného přihlášení se ke ScioCAMPu.

9.6.4. Změna místa konání ScioCAMPu

Přihlášený účastník ScioCAMPu má právo změnit termín či místo konání, a to pouze prostřednictvím telefonického kontaktu se zákaznickým centrem na tel. čísle 234 705 555 nebo e-mailem na scio@scio.cz.

Společnost Scio si v případě nutnosti (vyšší moc, tj. nepředvídatelné události) vyhrazuje právo změnit zákazníkům místo konání ScioCAMPu. Zákazníci budou společností Scio o takové změně vždy ihned informováni e-mailovou zprávou a tuto informaci naleznou rovněž ve svém individuálním osobním profilu.

9.6.5. Pozvánka na ScioCAMP

Pozvánka na ScioCAMP se zákazníkovi zobrazí v osobním profilu nejpozději 4 dny před konáním ScioCAMPu.

9.6.6. Storno přihlášky ke ScioCAMPu

Přihlášku ke ScioCAMPu je zákazník oprávněn stornovat, tj. zrušit již zaplacenou objednávku za následujících podmínek:
• Storno nejpozději 10 dnů před termínem konání ScioCAMPu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku nejpozději 10 dnů před termínem konání ScioCAMPu, společnost Scio vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný ScioCAMP. Zbývajících 10 % uhrazené částky náleží společnosti Scio jako paušální náhrada za administrativní náklady spojené se zpracováním přihlášky zákazníka
• storno v rozmezí 9 – 3 dnů před termínem konání ScioCAMPu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu v rozmezí 9 – 3 dnů před termínem konání ScioCAMPu, společnost Scio vrátí zákazníkovi 50% uhrazené částky za příslušný ScioCAMP.
• Storno v rozmezí 2 – 0 dnů před termínem konání ScioCAMPu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu v rozmezí 2 – 0 dnů před termínem či během konání ScioCAMPu, nebude mu společností Scio vrácena žádná část uhrazené částky za příslušný ScioCAMP.

Výjimkou z těchto stornopodmínek je, pokud důvodem storna je onemocnění účastníka táborového ScioCAMPU (ScioCAMP trvající déle než 4 dny). V případě onemocnění dítěte před zahájením táborového ScioCAMPu, vrátí společnost Scio zákazníkovi celou zaplacenou cenu ScioCAMPu, v případě onemocnění v průběhu táborového ScioCAMPu pak poměrnou část zaplacené ceny. Společnost Scio si vyhrazuje právo požadovat, aby zákazník doložil onemocnění účastníka lékařským potvrzením.

9.6.7. Vrácení peněz v případě nespokojenosti
Vrácení zaplacené ceny kurzu v případě porušení podmínek ze strany Scio

Účastník může požadovat ukončení své účasti v kurzu v případě, že společnost Scio poruší podmínky kurzu uvedené v nabídce kurzů nebo v osobním profilu zákazníka a k nápravě nedojde ani po písemné (emailem) výzvě účastníka. Společnost Scio se zavazuje námitky uvedené v takové výzvě řešit vždy obratem a v případě, že shledá pochybení a je-li to možné, učinit ihned kroky k nápravě. V případě, že k nápravě nedojde nebo náprava není možná, navrhne zákazníkovi náhradní řešení. V případě, že námitky uvedené v takové výzvě nejsou vyřízeny do 10 pracovních dní, může účastník požadovat vrácení zaplacené ceny té části kurzu, která odpovídá lekcím, kterých se účastník nebude účastnit z důvodů ve výzvě uvedených.

9.6.8. Písemná zpětná vazba v rámci  ScioCAMPu

Písemná zpětná vazba v rámci ScioCAMPu je zvláštní produkt společnosti Scio, který si může objednat pouze účastník ScioCAMPu.

Písemnou zpětnou vazbu si lze objednat nejpozději 1 pracovní den před konáním ScioCAMPu, a to prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách www.scio.cz. Objednávky vytvořené později než 1 den před konáním kurzu nebudou akceptovány. Jako potvrzení objednávky je zákazníkům rozesílána e-mailová zpráva s dalšími informacemi.

Do objednávky je zákazník povinen uvést tyto údaje:
• jméno a příjmení zákazníka
• jméno a příjmení účastníka

 

Zákazník obdrží vypracovanou Písemnou zpětnou vazbu nejpozději do 3 týdnů od posledního dne kurzu, a to buď přímo e-mailem na e-mailovou adresu zákazníka, uvedenou v objednávce, anebo zveřejněním v osobním profilu zákazníka.

9.7. ScioHouse

9.7.1. Níže uvedené podmínky se vztahují na veškeré programy organizované společností Scio v rámci projektu ScioHouse (dále již jen programy ScioHouse).

9.7.2 Přihláška k programům ve ScioHouse
K programům ScioHouse se lze přihlásit vždy nejpozději 3 pracovní dny před zahájením, a to prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách www.scio.cz, nebo www.sciohouse.cz. Přihláška je součástí objednávky (dle bodu 2.3. těchto Obchodních podmínek). Jako potvrzení přihlášky je zákazníkům rozesílána e-mailová zpráva s dalšími informacemi.

Do přihlášky je zákazník povinen uvést tyto údaje:
• jméno a příjmení zákazníka
• funkční e-mail zákazníka

Společnost Scio následně potvrdí objednávku emailem. K úspěšné přihlášce k programům ScioHouse je třeba, aby zákazník poskytl společnosti Scio údaje o účastníkovi programům ScioHouse, o jejich zaslání bude požádán v potvrzujícím emailu.

Pozor: K programům ScioHouse je možné se přihlásit výhradně prostřednictvím veřejné sítě Internet objednávkou na stránkách www.scio.cz, případně www.sciohouse.cz. V případě problémů s přihlášením (objednáním kurzu) lze kontaktovat call centrum společnosti Scio.

9.7.3. Právo společnosti Scio neotevřít programy ScioHouse

Společnost Scio si vyhrazuje právo program ScioHouse neotevřít při nesplnění požadavků minimální obsazenosti (6 účastníků). O této skutečnosti bude zákazník informován nejpozději 3 pracovní dny před termínem zahájení programu ScioHouse. Účastníci takto zrušených programům ScioHouse mají právo na vrácení 100 % uhrazené částky nebo změnu termínu, jsou-li další termíny programů ScioHouse vypsány.

9.7.4. Úhrada programů ScioHouse

Při objednání programů ScioHouse je zákazník povinen uhradit cenu program ScioHouse do 14 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však 1 pracovní den před termínem zahájení programu ScioHouse, k němuž se platba vztahuje. Den úhrady je uveden u jednotlivých způsobů úhrady v bodě 3.2 těchto Obchodních podmínek. Nebude-li úhrada programu ScioHouse provedena řádně a včas, společnost Scio upozorní zákazníka prostřednictvím e-mailové zprávy a poskytne mu k zaplacení dodatečnou lhůtu. Pokud ani po uplynutí této lhůty nedojde k úhradě platby, smlouva se zájemcem o účast v programu ScioHouse zaniká a společnost Scio objednávku programu ScioHouse zruší. Zrušení přihlášky společnost Scio oznámí zákazníkovi prostřednictvím e-mailové zprávy. Zrušení přihlášky poslední den před zahájením programu ScioHouse lze předejít zasláním potvrzení o provedené platbě. Zrušení přihlášky není překážkou opětovného přihlášení se k programu ScioHouse.

9.7.5. Změna místa konání programů ScioHouse

Společnost Scio si v případě nutnosti (vyšší moc, tj. nepředvídatelné události) vyhrazuje právo změnit zákazníkům místo konání programů ScioHouse. Zákazníci budou společností Scio o takové změně vždy ihned informováni e-mailovou zprávou.

9.7.6. Pozvánka na programy ScioHouse

Pozvánka na programy ScioHouse je zákazníkovi odeslána mailem nejpozději 3 dny před konáním programu ScioHouse.

9.7.7. Storno přihlášky k programům ScioHouse

Objednávku programů ScioHouse je zákazník oprávněn stornovat, tj. zrušit již zaplacenou objednávku za následujících podmínek:
• Storno nejpozději 10 dnů před termínem zahájením programů ScioHouse: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku nejpozději 10 dnů před termínem konáním programů ScioHouse, společnost Scio vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný program ScioHouse. Zbývajících 10 % uhrazené částky náleží společnosti Scio jako paušální náhrada za administrativní náklady spojené se zpracováním přihlášky zákazníka
• Storno v rozmezí 9 – 3 dnů před termínem zahájení programů ScioHouse: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu v rozmezí 9 – 3 dnů před termínem konání programů ScioHouse, společnost Scio vrátí zákazníkovi 50% uhrazené částky za příslušný program ScioHouse.
• Storno v rozmezí 2 – 0 dnů před termínem zahájením programů ScioHouse: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu v rozmezí 2 – 0 dnů před termínem či během konání programů ScioHouse, nebude mu společností Scio vrácena žádná část uhrazené částky za příslušný program ScioHouse.

V případě, že účastník nemůže být z jakéhokoli důvodu přítomen na kurzu, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného.

9.7.8. Zvláštní možnost zrušení účasti na programu ScioHouse, odstoupení společnosti Scio – ukončení programu ScioHouse pro účastníka

Programy ScioHouse jsou koncipovány tak, že účastníka mají bavit a má se do programu aktivně zapojit. V případě, že účastníka vybraný program nebaví, mohou rodiče po konzultaci s lektorem nejpozději do začátku druhé lekce (tj. po prvním setkání) požádat o ukončení účasti na programu ScioHouse, případně lektor může takové ukončení účasti i sám doporučit. Společnost Scio v takovém případě vrátí zákazníkovi poměrnou část zaplacené ceny.

 

Společnost Scio má právo odstoupit od smlouvy s účastníkem, který hrubým způsobem narušuje průběh kurzu, ohrožuje zdraví nebo majetek ostatních účastníků kurzu, lektora či třetích osob, nebo poškozuje prostory, kde se kurz koná, či v případě, že takové poškození bezprostředně hrozí. V případě poškození majetku společnosti Scio nebo vlastníka prostor, kde se kurz koná, je účastník povinen takovou škodu nahradit.


9.7.9 Vrácení zaplacené ceny programu ScioHouse v případě porušení podmínek ze strany Scio

Účastník může požadovat ukončení své účasti v programu ScioHouse  v případě, že společnost Scio poruší podmínky kurzu uvedené v nabídce kurzů nebo v osobním profilu zákazníka a k nápravě nedojde ani po písemné (emailem) výzvě účastníka. Společnost Scio se zavazuje námitky uvedené v takové výzvě řešit vždy obratem a v případě, že shledá pochybení a je-li to možné, učinit ihned kroky k nápravě. V případě, že k nápravě nedojde nebo náprava není možná, navrhne zákazníkovi náhradní řešení. V případě, že námitky uvedené v takové výzvě nejsou vyřízeny do 10 pracovních dní, může účastník požadovat vrácení zaplacené ceny té části kurzu, která odpovídá lekcím, kterých se účastník nebude účastnit z důvodů ve výzvě uvedených.

9.8 Přijímačky nanečisto (Srovnávací zkoušky)

9.8.1. Úhrada Přijímaček nanečisto (Srovnávacích zkoušek)

Zákazník je povinen uhradit cenu zkoušek do 14 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však 11. den před termínem konání zkoušek, k nimž se platba vztahuje. Při podání přihlášky po prodloužení uzávěrky je zákazník povinen uhradit cenu zkoušky nejpozději 4. den před termínem konání zkoušek, k nimž se platba vztahuje. Den úhrady je uveden u jednotlivých způsobů úhrady v bodě 3.2. Nebude-li úhrada zkoušky provedena řádně a včas, společnost Scio upozorní zákazníka prostřednictvím e-mailové zprávy a poskytne mu k zaplacení dodatečnou lhůtu tří dnů ode dne doručení tohoto upozornění. Pokud ani po uplynutí této lhůty nedojde k úhradě platby, smlouva se zájemcem o účast na zkoušce zaniká a společnost Scio přihlášku ke zkoušce zruší, a to s účinností ode dne následujícího po marném uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty. Smlouva zaniká vždy, pokud nebude úhrada provedena nejpozději 1 pracovní den před termínem konání zkoušky. Zrušení přihlášky společnost Scio oznámí zákazníkovi prostřednictvím e-mailové zprávy. Zrušení objednávky není překážkou opětovného přihlášení se k Přijímačkám nanečisto (Srovnávacím zkouškám).

9.8.2. Storno přihlášky k Přijímačkám nanečisto (Srovnávacím zkouškám).

Storno lze provést nejpozději 6 dnů před termínem konání Přijímaček nanečisto (Srovnávacích zkoušek).

V případě, že zákazník zruší svou přihlášku k SZ nejpozději 6 dnů před termínem konání zkoušek, Scio vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky. Zbývajících 10 % uhrazené částky náleží společnosti Scio jako paušální náhrada za administrativní náklady spojené se zpracováním přihlášky zákazníka.

9.8.3. Neúčast přihlášeného účastníka při Přijímačkách nanečisto (Srovnávacích zkouškách)

V případě, že se přihlášený účastník zkoušky nezúčastní, aniž by svoji přihlášku ve smyslu předchozího bodu stornoval, nevzniká mu nárok na vrácení ceny zkoušky, neboť společnost Scio vynaloží stejné náklady na přípravu zkoušky tak, jako by se jí účastnil. Zákazník obdrží poštou po zveřejnění oficiálních výsledků daného termínu zkoušek jejich kompletní zadání, porovnávací tabulku a výsledky.

9.9. Národní srovnávací zkoušky

Národní srovnávací zkoušky se pro svou komplexnost a zvláštní požadavky řídí vlastními pravidly (obchodními podmínkami). Tyto obchodní podmínky se na produkt NSZ vztahují jen podpůrně.

9.10 Přijímačky nanečisto na lékařské fakulty

Pro přijímačky nanečisto na lékařské fakulty platí stejné podmínky, jako pro přijímačky nanečisto pro střední školy.

10) Závěrečná ustanovení

10.1 Platnost a závaznost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré smluvní vztahy ohledně dodávky zboží a poskytování služeb zákazníka a společnosti Scio.

10.2 Jazyk komunikace

Při komunikaci se zákazníky v rámci poskytování služeb bude společnost Scio používat český jazyk.

10.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Pokud se zákazník domnívá, že společnost Scio porušila své povinnosti z uzavřené smlouvy, sdělí svoji stížnost na emailovou adresu scio@scio.cz

V případě, že i přes vzájemnou snahu Zákazníka a společnosti Scio nedojde k dohodě na vyřešení sporné záležitosti, je Zákazník na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi společností Scio a Zákazníkem jako Spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce. U České obchodní inspekce má Zákazník možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs . Zákazník může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u společnosti Scio poprvé. Zákazník může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

10.4 Souhlas a vázanost zákazníka těmito obchodními podmínkami

Zákazník odkliknutím tlačítka souhlasu v objednávce potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a svou vůli řídit se jimi v rámci předmětného smluvního vztahu.