Učí mě to

Chcete, aby se vaše dítě vzdělávalo a připravovalo na přijímačky z bezpečí svého domova a využilo tak efektivně volný čas?

Potřebuje si vaše dítě zopakovat určité části učiva?

Chcete, aby si váš školák prošel látku z českého jazyka a matematiky z 5. nebo 9. třídy online?


  • Vaše děti nebudou závislé na místě ani času, můžou se učit kdykoliv a jak dlouho budou potřebovat.
  • Naše produkty jsou ve srovnání s klasickými formami efektivnější. Za zlomek času se naučí nesrovnatelně více než v běžné školní docházce.
  • Naše kurzy obsahují desítky lekcí z češtiny i matematiky.
  • Součástí kurzů jsou také shrnující testy. Vaše děti se tak v klidu, kvalitně a z domova připraví na přijímačky.

Jak vypadá report?

Každý týden vám do emailu zašleme report v pdf. Dostanete přehled lekcí, které vaše dítě vyplnilo, dozvíte se, kolik času v nich strávilo a jak bylo úspěšné.

Učí mě to – český jazyk

Co kurz obsahuje:

  • více jak 50 lekcí pokrývajících učivo českého jazyka
  • tematicky zaměřené celky/lekce (slovní druhy, stavba slova, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, druhy vět, porozumění textu, literární žánry apod.)
  • součástí každé lekce jsou krátké testy ověřující úroveň znalostí z dané problematiky

Jednotlivé kapitoly:

Obecné poučení o jazyce
Tvoření slov a jejich význam
Pravopis
Tvarosloví
Skladba
Funkční styly a slohové útvary
Vhodnost, přesnost a výstižnost vyjádření
Slovní zásoba
Práce s textem
Komunikace
Práce s odbornou literaturou
Literární druhy a žánry
Umělecké prostředky
Všeobecný kulturní rozhled

 

Učí mě to – matematika

Co kurz obsahuje:

  • více jak 40 lekcí pokrývajících učivo matematiky
  • tematicky zaměřené celky/lekce (písemné dělení, zaokrouhlování a násobení přirozených čísel, užívání závorek, zlomky, objem - stavebnice z jednotkových krychlí, tabulky, nestandardní aplikační úlohy apod.)
  • součástí každé lekce jsou krátké testy ověřující úroveň znalostí z dané problematiky

Jednotlivé kapitoly:

Číslo a proměnná
    Aritmetika
    Algebra
Geometrie v rovině a v prostoru
Funkce
    Soustava souřadnic
    Funkce – definice, definiční obor
    Lineární funkce a jejich grafy
Závislosti, vztahy a práce s daty, základy statistiky
    Grafy, diagramy
    Tabulky
    Základní statistické pojmy
    Nestandardní a aplikační úlohy (řady, kombinační úsudky a schémata)


Upozornění:

Kurzy Učí mě to se částečně překrývají s obsahem Videokurzu a Pravidelné porce přípravy.

Učí mě to - český jazyk - 5. tř. / měsíční předplatné Učí mě to - český jazyk - 5. tř. / měsíční předplatné Učí mě to - matematika - 9. tř. / měsíční předplatné Učí mě to - matematika - 9. tř. / měsíční předplatné Učí mě to - matematika - 5. tř. / měsíční předplatné Učí mě to - matematika - 5. tř. / měsíční předplatné produkty