Předběžná přihláška - žádost o přestup

Tato předběžná přihláška je určena pro zájemce o přestup do základní ScioŠkoly. Po vyplnění formuláře vás bude kontaktovat zvolená škola a informovat vás o volných místech ve škole. Pokud bude ve škole v daném ročníku volné místo, domluvíte si termín osobního pohovoru. Pokud máte zájem o nástup do 1. ročníku základní ScioŠkoly od září, vyplňte tuto přihlášku.

Křestní jméno dítěte: *
Příjmení dítěte: *
Pohlaví dítěte: *

Datum narození dítěte: *

Trvalé bydliště dítěte:

Ulice: *
Číslo popisné: *
Číslo orientační:
Město: *
PSČ: *
Adresa pro doručování, pokud se liší od adresy trvalého bydliště:
Ulice, č.p./č.o., město, PSČ:

Výběr ScioŠkoly

Na kterou ScioŠkolu své dítě hlásíte? *
Jaký ročník dítě aktuálně navštěvuje? *
Nejdříve vyberte ScioŠkolu
Aktuálně navštěvovaná ZŠ: *
Hlásíte do stejné ScioŠkoly i sourozence dítěte? Pokud ano, napište prosím jméno sourozence/sourozenců a ročník, do kterého se hlásí.
Odkud o ScioŠkole víte? *
Využili jste již někdy s dítětem pomoci či služeb pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra?
(nepovinné, tato informace nám pomůže připravit se na osobní pohovorv rámci přijímacího řízení)
Proč jste si vybrali ScioŠkolu? *
Uvítali byste specializovanou pomoc pro vaše dítě? Jakou?
(nepovinné)

1. zákonný zástupce - ten, který bude zástupcem dítěte v přijímacím řízení (budou mu doručovány všechny informace a dokumenty):

Jméno: *
Příjmení: *
Adresa bydliště: *
Kontaktní e-mail: *
Kontaktní telefon: *

2. zákonný zástupce:

Jméno:
Příjmení:
Adresa bydliště:
Kontaktní e-mail:
Kontaktní telefon:

Vzdělávání na zkoušku

Odesláním této přihlášky se v případě pozdějšího sjednání vzdělávání „na zkoušku“ dítě i zákonní zástupci zavazují dodržovat školní řád příslušné ScioŠkoly a nahradit případnou škodu vzniklou ScioŠkole nebo třetím osobám zaviněním dítěte.

Zpracování osobních údajů

V souladu s obecným nařízením (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, odesláním přihlášky zároveň stvrzuji, že beru na vědomí, že zpracování veškerých osobních údajů uvedených v této přihlášce je nezbytné pro přijímací řízení. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na internetových stránkách školy.
Souhlasím se zasíláním informací o volných místech ve ScioŠkolách, o nových trendech ve vzdělávání a rozvojových programech pro rodiče a děti, a to i v případě, že zasílané informace mají charakter obchodního sdělení dle příslušných ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. (Předpokládaný rozsah zasílání sdělení je 4krát ročně.) Tento souhlas uděluji zvolené ScioŠkole i společnosti www.scio.cz, s.r.o. *