Předběžná přihláška - Střední ScioŠkola 2019/2020

Tato předběžná přihláška je určena pro zájemce o nástup do střední ScioŠkoly (Praha 8) ve školním roce 2019/2020.

Křestní jméno uchazeče: *
Příjmení uchazeče: *
Pohlaví uchazeče: *

Datum narození uchazeče: *
Kontaktní e-mail uchazeče: *

Trvalé bydliště uchazeče

Ulice: *
Číslo popisné: *
Číslo orientační:
Město: *
PSČ: *
Adresa pro doručování, pokud se liší od adresy trvalého bydliště:
Ulice, č.p./č.o., město, PSČ:

Informace o studiu

Do jakého ročníku má uchazeč nastoupit? *


Aktuálně navštěvovaná ZŠ/SŠ: *
Hlásí se do stejné ScioŠkoly sourozenec uchazeče? Pokud ano, napište prosím jméno sourozence/sourozenců a ročník do kterého se hlásí.
Odkud o ScioŠkole víte? *
Uvítali byste specializovanou pomoc? Jakou?
(nepovinné)

Otázky pro uchazeče

Které nejdůležitější věci by ses chtěl(a) během svého studia na střední škole naučit? *
Střední ScioŠkola počítá s aktivitou studentů. Co můžeš škole nabídnout ty? *
Byl(a) bys ochoten/ochotna podílet se na praktickém chodu školy, tedy např. provozu kanceláře, úklidu, fungování kavárny, apod? *

1. zákonný zástupce - ten, který bude zástupcem uchazeče v přijímacím řízení (budou mu doručovány všechny informace a dokumenty):

Jméno: *
Příjmení: *
Adresa bydliště: *
Kontaktní e-mail: *
Kontaktní telefon: *

2. zákonný zástupce:

Jméno:
Příjmení:
Adresa bydliště:
Kontaktní e-mail:
Kontaktní telefon:

Vzdělávání na zkoušku

Odesláním této přihlášky se v případě pozdějšího sjednání vzdělávání „na zkoušku“ žák i zákonní zástupci zavazují dodržovat školní řád příslušné ScioŠkoly a nahradit případnou škodu vzniklou ScioŠkole nebo třetím osobám zaviněním žáka.

Trvalé bydliště uchazeče

V souladu s obecným nařízením (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, odesláním přihlášky zároveň stvrzuji, že beru na vědomí, že zpracování veškerých osobních údajů uvedených v této přihlášce je nezbytné pro přijímací řízení. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na internetových stránkách školy.
Souhlasím se zasíláním informací o volných místech ve ScioŠkolách, o nových trendech ve vzdělávání a rozvojových programech pro rodiče a děti, a to i v případě, že zasílané informace mají charakter obchodního sdělení dle příslušných ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. (Předpokládaný rozsah zasílání sdělení je 4krát ročně.) Tento souhlas uděluji zvolené ScioŠkole i společnosti www.scio.cz, s.r.o. *