název kurzu
předmět
třída
platnost do:
 • Učí mě to ČJ
  český jazyk
  5.
  31. 8. 2018
  • OBECNÉ POUČENÍ O JAZYCE
  • ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA
  • TVOŘENÍ SLOV A JEJICH VÝZNAM
  • PRAVOPIS
   • Psaní u/ú/ů
   • Pravopisně problematické jevy při skloňování podstatných jmen
   • Skupiny bě - bje, pě - pje, vě - vje
   • Psaní mně - mě
   • Velká písmena (základní jevy)
   • Vyjmenovaná slova a slova příbuzná
   • Shoda podmětu s přísudkem
    • Shoda podmětu s přísudkem - úvodní část
    • Shoda podmětu s přísudkem - test
   • Spodoba znělosti (problematické pravopisné jevy)
  • TVAROSLOVÍ
  • SKLADBA
  • FUNKČNÍ STYLY A SLOHOVÉ ÚTVARY
  • VHODNOST, PŘESNOST A VÝSTIŽNOST VYJÁDŘENÍ
  • SLOVNÍ ZÁSOBA
  • PRÁCE S TEXTEM
  • LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY
  • UMĚLECKÉ PROSTŘEDKY
 • Učí mě to MA
  matematika
  5.
  31. 8. 2018
  • ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE - ARITMETIKA
  • GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
   • 14_Bod, přímka, polopřímka, úsečka
   • 16_Rovnoběžky, různoběžky, kolmice, průsečík
   • 15_Lomená čára, délka lomené čáry - grafické sčítání a odčítání úseček
   • 17_Převody a práce s jednotkami DÉLKY
   • 24_Základní rovinné útvary
   • 19_Čtverec, obdélník
   • 21_Konstrukce obdélníku a čtverce
   • 23_Kružnice, kruh, střed, poloměr
   • 25_Trojúhelník, druhy trojúhelníků
   • 26_Konstrukce pravoúhlého, rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku
   • 22_Obsah a obvod rovinných útvarů ve čtvercové síti
   • 27_Slovní úlohy na obsah, obvod čtverce, obdélníků a mnohoúhelníků - úlohy z praxe
   • 31_Osová souměrnost rovinného útvaru, osa souměrnosti - překladem papíru
   • 32_Osově souměrné útvary a složené obrazce ve čtvercové síti
   • 28_Tělesa - poznej krychli, kvádr, jehlan, kouli, kužel, válec
   • 29_Objem - stavebnice z jednotkových krychlí, modelování těles
    • Objem - stavebnice z jednotkových krychlí, modelování těles - úvodní část
    • úlohy na procvičení
   • 30_Povrch a objem kvádrů a krychle - slovní úlohy z praxe
  • ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
  • NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
 • Učí mě to ČJ
  český jazyk
  9.
  31. 8. 2018
  • OBECNÉ POUČENÍ O JAZYCE
  • TVOŘENÍ SLOV A JEJICH VÝZNAM
  • PRAVOPIS
   • Pravopis obecný (lexikální, tvaroslovný, skladební)
   • Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí
   • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
   • Pravopisně problematické jevy při skloňování
   • Skupiny písmen mně/mě
   • Velká písmena u vlastních jmen
    • Velká písmena u vlastních jmen – úvodní část
    • Velká písmena u vlastních jmen – test
   • Pravopis cizích slov
   • Pravopis číslovek
   • Předložky a předpony (zejména s/z)
   • Jednodušší pravopisné jevy
  • TVAROSLOVÍ
  • SKLADBA
  • FUNKČNÍ STYLY A SLOHOVÉ ÚTVARY
  • VHODNOST, PŘESNOST A VÝSTIŽNOST VYJÁDŘENÍ
  • SLOVNÍ ZÁSOBA
  • PRÁCE S TEXTEM
  • KOMUNIKACE
  • PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU
  • LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY
  • UMĚLECKÉ PROSTŘEDKY
  • VŠEOBECNÝ KULTURNÍ ROZHLED
 • Učí mě to MA
  matematika
  9.
  31. 8. 2018
  • ČÍSLO A PROMĚNNÁ
  • GEOMETRIE
   • V ROVINĚ
    • 30_Základní geometrické útvary v rovině - Rovinná představivost
    • 31_Úhel a jeho velikost
    • 32_Dvojice úhlů a operace s úhly
    • 33_ Konstrukční úlohy v rovině (bod, přímka, kolmice, rovnoběžka, úsečky a úhly)
    • 34_Konstrukce rovinných útvarů
    • 35_Trojúhelník
    • 36_Vnitřní úsečky v trojúhelníku (výška, těžnice, těžiště, střední příčka)
    • 37_Vnitřní a vnější úhly v trojúhelníku a související vlastnosti
    • 38_Kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku
    • 39_Pythagorova věta
    • 41_Věty o shodnosti trojúhelníků
    • 45_Vzájemná poloha kružnice a přímky
    • 46_Vzájemná poloha dvou kružnic
    • 47_Thaletova věta
    • 44_Kružnice, kruh - délka kružnice a obsah kruhu
     • Kružnice, kruh - délka kružnice a obsah kruhu - ÚVODNÍ ČÁST
     • úlohy na procvičení
    • 42_Rovnoběžníky a jejich vlastnosti, lichoběžníky, mnohoúhelníky
    • 43_Obvod a obsah čtyřúhelníků, lichoběžníků, mnohoúhelníků
    • 48_Obvod a obsah rovinných útvarů ve slovních úlohách
    • 40_Shodná zobrazení, středová souměrnost útvarů
   • V PROSTORU
  • FUNKCE
  • ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY, ZÁKLADY STATISTIKY